2022. gada 12. – 13. oktobrī Ventspilī un Kuldīgā norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-431 “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana / SMART PLANNING) noslēguma konference, kas pulcēja vairāk nekā 80 dalībnieku no Kurzemes un Klaipēdas reģioniem un pašvaldībām.

Konferences pirmajā dienā dalībnieki atskatījās uz projekta laikā paveiktajiem darbiem izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus abiem reģioniem un organizējot kopīgus pasākumus abu reģionu pašvaldību attīstības, plānošanas un projektu speciālistiem un diskutēja par esošajiem attīstības plānošanas izaicinājumiem mūsdienu mainīgajos apstākļos. Pārstāvji no Kurzemes un Klaipēdas reģiona un pašvaldībām dalījās ar savām labajām praksēm un pieredzēm par iniciatīvām energoefektivitātē un pielāgošanās klimata pārmaiņām, virzību uz pašvaldību klimatneitralitāti, publisko un privāto partnerību, vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, reģiona stratēģijas izstrādes procesu.

Pirmās dienas noslēgumā konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar zinātnes centra “Vizum” finansējuma piesaistes un celtniecības izaicinājumiem, ēkas energoefektivitātes rādītājiem un centrā pieejamiem pakalpojumiem.

Otrajā dienā konferences dalībnieki piedalījās vizītēs labās prakses vietās Ventspilī un Kuldīgā, lai klātienē iepazītos ar pašvaldību jaunievedumiem un pieredzi tos realizējot. Ekskursiju laikā tika apmeklētas un iepazītas: koncertzāle “Latvija” un Ventspils mūzikas vidusskola, Piejūras brīvdabas muzejs un tajā esošā jaunā Laivu māja, topošais multifunkcionālais centrs “Gāliņciems”, elektroautobusu uzlādes staciju vietas un jaunie elektroautobusi, Adatu fabrika Kuldīgā, kurā vienuviet darbojas LIAA Kuldīgas biznesa inkubators, digitālais inovāciju centrs, kā arī Mākslas un radošais klāsteris ar tajā esošajām starptautiska maģistrantūras studiju un mākslinieku rezidenču programmām, prototipēšanas darbnīcu. Dienas noslēgumā dalībnieki iepazina industriālā mantojuma tūrisma apskates objektu – atjaunoto Adatu torni.

Kopumā projekts un tā noslēguma konference vērtējami kā veiksmīgi un izdevušies ar abu valstu pašvaldību atsaucīgo un aktīvo iesaisti visa projekta gaitā un lektoru sniegtajām prezentācijām konferencē par pieredzi un labo praksi sava novada, pilsētas un reģionālās plānošanas jomā.

Projektā sadarbojās divi partneri – Kurzemes plānošanas reģions kā vadošais partneris un Klaipēdas reģiona asociācija Lietuvā. Projekta mērķis bija stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību.

Projekta “Smart Planning” noslēguma konferences prezentācijas:

projekta SMART PLANNINg nozīmīgākie rezultāti, A.Meri, Kurzemes plānošanas reģions Rokasgrāmata pārrobežu plānošanai Handbook for cross - border planning Tarpvastybinio planavimo Gidas VENTSPILS PILSĒTAS INICIATĪVAS ENERGOEFEKTIVITĀTES JOMĀ, A.Galindoms, Ventspils valstspilsēta Klaipēdas reģiona specializācijas stratēģija, E.Stonke, Asociācija - Klaipēdas reģions Drevernas osta - PAŠVALDĪBAs UN UZŅĒMĒJDARBĪBAs SADARBĪBA ATTĪSTĪBai, M.Virbauskas, Drevernas osta Kuldīgas vecpilsēta. UNESCO. Vēsturiskā mantojuma saglabāšana un atbalstīšana, K.Rasa, Kuldīgas novada pašvaldība Partnerība un sadarbība - pamats plaukstošām vietējām kopienām, J.Ažondenienė , Skuodas pašvaldības administrācija Sabiedrības līdzdalība Saldus novadā, I.Tomanoviča Barone, Saldus novada pašvaldība LĪDZDALĪBAS BUDŽETS: PAŠVALDĪBU IEDZĪVOTĀJU IEKĻAUŠANAS RĪKS Kretingas novada iedzīvotāju iniciatīvu projekts, V.Jakumiene, Kretingas novada pašvaldība Liepāja – klimatneitrāla un vieda pilsēta 2030. gadā, K.Beihmanis, Liepājas valstspilsēta Latvijas–Lietuvas Programma 2021–2027, Z.Mangule, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Zinātnes centrs VIZIUM – no idejas līdz objektam, Zinātnes centra VIZIUM pārstāvji

Par projektu

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar asociāciju “Klaipēdas reģions” īsteno Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI 431 SMART PLANNING jeb “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana). Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību.

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Smart Planning” komanda

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.