2018./19.gada ziemas sezonā, no oktobra līdz martam, Kurzemes Plānošanas reģions rīkoja nodarbību ciklu, kurā tūrisma uzņēmējus, makšķerēšanas gidus un citus interesentus, kas jau ir saistīti ar makšķerēšanas tūrisma pakalpojumu sniegšanu vai plāno nākotnē paplašināt savu pakalpojumu spektru, iesaistīja diskusijās par to, kā izveidot Kurzemi par atraktīvu, starptautiski konkurētspējīgu un kvalitatīvu makšķerēšanas tūrisma galamērķi. Šis semināru cikls tika organizēts projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT) ietvaros, un līdzīga satura semināri notika arī citās projekta partneru valstīs – Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Zviedrijā.

Diskusijās un darbsemināros, kurus vadīja Latvijā pazīstamais tūrisma galamērķu un klasteru veidošanas eksperts Andris Klepers, tika sniegta informācija par to, kā veidot makšķerēšanas tūrisma piedāvājumus, kāda ir potenciālā makšķerēšanas tūrisma klientūra Latvijā un ārvalstīs, kādi ir esošie zivju un tūrisma resursi šajā jomā, kā arī runājām par sadarbības modeļiem starp dažādu pakalpojumu sniedzējiem, lai izveidotu vienotu un kvalitatīvu makšķerēšanas tūrisma produktu.

Visas videolekcijas ir pieejamas publiski, un ikviens ir aicināts izmantot tās savu tūrisma produktu veidošanai un uzlabošanai.

Komplekso tūrisma produktu priekšlikumi un pilnveide. R.Jansons

Makšķerēšanas tūristu gidu aktualitātes, piezīmes no Tallinas tikšanās. I.Antonovičs

Komplekso tūrisma produktu priekšlikumi un pilnveide. A.Klepers

Makšķerēšanas tūrisma produktu veidošana starptautiskam tirgum. A.Klepers

Kurzemes konkurētspēja makšķerēšanas tūrismā. A.Klepers

Zivju resursu pārvaldība Latvijas iekšējos ūdeņos. N.Riekstiņš

Makšķerēšanas tūrisma iespējas Latvijā. M.Olte

Kurzemes makšķerēšanas tūrisma piedāvājums. A.Klepers

Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana – projektā RETROUT un ārpus tā. K.Abersons

Zivis Baltijas jūrā – kur, cik un kāpēc mēs tās makšķerējam? D.Ustups

Sociāli un mazāk sociāli tīkli, makšķerēšana un komunikācija. L.Kupča

Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana. A.Klepers

Informāciju sagatavoja:
Zane Gaile, projekta mārketinga koordinatore
zane.gaile@kurzemesregions.lv

Projekta apraksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī apraksta saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.