Pakalpojuma cena: bezmaksas

Izpildes termiņš darba dienās: 10

Saņēmējs: Fiziska persona

Saņemt pakalpojumu:

Paternitātes pabalstu izmaksā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam šādos gadījumos:
 • bērna tēvam par 10 kalendāro dienu atvaļinājumu, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu. Šis atvaļinājums ir jāizmanto līdz bērna divu mēnešu vecumam;
 • vienam no vecākiem, kurš adoptējis ārpusģimenes aprūpē bijušu bērnu vecumā līdz 18 gadiem un kuram darba devējs piešķīris 10 kalendāro dienu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju.
Procesa apraksts

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju.Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:

  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

   Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

   Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

   Pašnodarbinātajam iesniegumā jānorāda periods, kurā izmantots atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pabalstu pārskaita pabalsta saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Informācija pārpublicēta no VSAA mājas lapas: https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/paternitates-pabalsts