Valdība otrdien, 6. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai, nosakot pasākuma nosacījumus pārejas periodam (2021. – 2022. gadam).

Ar grozījumiem noteikts, ka pārejas periodā pasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” tiks turpināta tikai jaunaudžu retināšanas aktivitāte. Tātad pārejas periodā netiks atbalstīta jaunaudžu atzarošana un mežaudžu nomaiņa, kā tas bija līdz šim.

Izmaiņas skar arī atbalsta intensitāti atkarībā no meža īpašuma lieluma, nosakot, ka atbalsta intensitāte būs 50% meža īpašniekiem, kuriem pieder 200 un vairāk hektāru meža, bet mazākos meža īpašumos atbalsta intensitāte būs 60 procenti.

Ņemot vērā šīs izmaiņas, precizēti arī projektu atlases kritēriji, lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas atbalstu saņemt gan mazajos gan lielajos meža īpašumos.

Atbalsta pretendentiem būs iespēja iesniegt arī tos Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānus, kas sagatavoti pirms šo noteikumu grozījumu stāšanās spēkā – tiks ņemta vērā plānos ietvertā informācija tikai par jaunaudžu retināšanu.

Precizēts arī regulējums gadījumos, kad vairākiem atbalsta pretendentu projektiem izveidojas vienāds punktu skaits. Tad priekšroka būs meža īpašniekiem, kuri projektu īsteno mazākā platībā un/vai nav saņēmis atbalstu iepriekš.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā laikā no 2021. līdz 2022. gadam plānots izsludināt vienu šī atbalsta pasākuma kārtu ar kopējo sabiedrisko finansējumu 6 miljoni eiro.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

__________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv