Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns

2018.gada 5.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē. “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam” Pielikumi Nr.1-14 Pielikumi Nr.15.- 19. BSAC reorganizācijas plāni: 15.pielikums Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama

Valsts kontrole atzinīgi novērtē deinstitucionalizācijas nepieciešamību Latvijā

Informējam, ka  Valsts kontrole 11.04.2018. ir publicējusi revīzijas ziņojumu “Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā”, kurā atzinīgi novērtējusi Labklājības ministrijas lēmumu kā vienu no trim sociālo pakalpojumu politikas virzieniem 2014.–2020.gadam īstenot deinstitucionalizācijas (DI) procesu. Aicinām iepazīties ar ziņojuma kopsavilkumu, pamata ziņojumu un eksperta ziņojumu. Ziņojuma sagatavošanas laika Valsts kontroles pārstāvji  tikās arī ar projekta „Kurzeme visiem”

SABIEDRĪBAS IEBILDUMI UN PRIEKŠLIKUMI PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PROJEKTIEM

Laika posmā no 2014.gada 17.decembra līdz 2015.gada 30.janvārim Kurzemes plānošanas reģions (KPR) ir saņēmis 337 komentārus par sagatavotajiem un publiskajai apspriešanai nodotajiem KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem, ieskaitot sabiedriskajā apspriedē 2015.gada 21.janvārī izteiktos komentārus. Publiskās apspriešanas laikā savus komentārus par KPR plānošanas dokumentu projektiem ir snieguši: Vides aizsardzības un reģionālās

Aicina kolēģus izmantot izstrādātās sociālās rehabilitācijas programmas

Sadarbojoties SIA “Projektu un kvalitātes vadība” un Ventspils sociālajam dienestam, tika īstenots Eiropas Sociālā fonda atbalstīts projekts „Sociālās rehabilitācijas un atbalsta pasākumu kopums Ventspils pilsētas ģimenēm ar bērniem” (projekta līguma Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/096).Tā rezultātā ir izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma, kas sastāv no trim savstarpēji saistītiem, secīgiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem mērķa grupas iespējami efektīvākai iekļaušanai sabiedrībā un darba

Aicina kolēģus izmantot izstrādātās programmas

Sadarbojoties SIA „Corporate Services” un Ventspils vakara vidusskolai, tika īstenots 1.uzsaukuma projekts. Tā ietvaros izstrādātās trīs sociālās rehabilitācijas programmas. Projekta īstenotāji aicina Kurzemes plānošanas reģiona kolēģus izmantot motivāciju un sociālo rehabilitāciju veicinošās programmas ikdienas darbā