TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS JOMĀ SPĒKĀ ESOŠIE NORMATĪVIE AKTI

Nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumenti

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Normatīvie akti teritorijas attīstības plānošanas jomā

Zemes pārvaldības likums Teritorijas attīstības plānošanas likums Būvniecības likums Aizsargjoslu likums

Ministru kabineta noteikumi

Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru

Ietekmes uz vidi novērtēšanā spēkā esošie normatīvie akti

Par ietekmes uz vidi novērtējumu Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai ESPO Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 2003.gada 21.maija Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu