Kurzemes plānošanas reģiona logo

2023. gada 12.janvārī Kuldīgā uz pirmo šī gada Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi pulcējās Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki, lai pārrunātu aktuālos jautājumus ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu un citiem VARAM pārstāvjiem, kā arī atskatītos uz Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas paveikto 2023. gadā un plāniem 2024.gadam.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde sākās ar diskusiju ar VARAM ministri I.Bērziņu par ministrijas prioritātēm 2024. gadam. Ministre kā galvenās VARAM prioritātes akcentēja valsts digitālo attīstību, reģionu un pašvaldību līdzsvarotu attīstību un dabas kapitāla un ilgtspējīgu vides ekosistēmu pārvaldību.  I.Bērziņa arī norādīja, ka šajā gadā VARAM darbu arī skars pārmaiņas, jo iecerēts vairākas līdz šim VARAM pārraudzībā esošas funkcijas  nodot Klimata un enerģētikas ministrijai. Ar ministri arī tika diskutēts par tādiem pašvaldībām būtiskiem jautājumiem kā pašvaldību finansēšanas sistēma un tās transformācija,  atbalsts valsts (digitālo) pakalpojumu saņemšanai reģionos, atskurbtuvju nodrošināšana, kā arī plānošanas reģioni valsts un pašvaldību sadarbībai un citām nozīmīgām jomām.

Sēdes turpinājumā Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Evita Ozoliņa kopā ar pašvaldību vadītājiem un vadītāju vietniekiem atskatījās uz reģiona paveikto 2023. gadā un plānoto 2024. gadā. Kurzemes plānošanas reģions 2023. gadā turpināja darbu reģiona attīstības plānošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā, reģionālu projektu iniciēšanā un īstenošanā, līdzdarbojās sabiedriskā transporta organizēšanā, veicināja remigrantu atgriešanos Kurzemē, kā arī īstenoja dažādas brīvprātīgas iniciatīvas, piemēram, pieaugušo izglītības tīkla attīstību Kurzemē un Kurzemes kultūras programmu.

Pērn uzsākts darbs pie Kurzemes reģionam nozīmīga attīstības plānošanas dokumenta – “Piekrastes tematiskā plānojuma” – izstrādes, kā arī sniegts atbalsts pašvaldībām gan to plānošanas dokumentu izstrādē, gan klimatneitralitāti un klimatnoturību veicinošu pasākumu īstenošanā. Plānots, ka 2024. gadā tiks sagatavota “Piekrastes tematiskā plānojuma” pirmā redakcija.

Līdzdarbojoties sabiedriskā transporta organizēšanā, atbilstoši pasažieru vajadzībām, veiktas izmaiņas 71 reģionālajā autobusu maršrutā, apsekotas 803 pieturvietas, turpināta taksometru pārvadājumu licenču izsniegšana un citas aktivitātes. Arī 2024. gadā Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa, uzklausot un ņemot vērā iedzīvotāju  un pašvaldību vajadzības, turpinās izstrādāt priekšlikumus reģionālas nozīmes maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai un veiks taksometru pārvadājumu licencēšanu reģionā.

Remigrācijas jomā turpināta saziņa ar remigrantiem un individualizētu piedāvājumu sagatavošana, kā arī īstenotas dažādas aktivitātes un pasākumi gan remigrantiem, gan pašvaldībām, lai varētu sniegt labāko atbalstu cilvēkiem, kuri izlēmuši atgriezties uz dzīvi Kurzemē. Kopumā 2023. gadā Kurzemes reģionā pēc dzīves ārvalstīs atgriezušies 281 cilvēks un vēlmi atgriezties pauduši vēl 220 cilvēki. Kopš remigrāciju veicinošu pasākumu īstenošanas uzsākšanas 2018.gada martā Kurzemes reģionā līdz 2023. gada beigām atgriezušies 1255 cilvēki. Savukārt pieaugušo izglītības jomā turpināts darbs ar pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem, veicinot sadarbības attīstību Kurzemē. Arī 2024. gadā abās šajās jomās turpināsies darbs, gan ikdienā sniedzot nepieciešamo atbalstu, gan arī organizējot dažādus pasākumus aktuālo jautājumu risināšanai.

Aktīvu sadarbību ar Kurzemes uzņēmējiem, atbalsta un konsultāciju sniegšanu 2023.gadā turpināja nodrošināt arī Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs, kurš ar dalību izstādēs, konsultācijām, izglītojošiem semināriem un informatīviem pasākumiem veicinājis uzņēmēju konkurētspēju un to piedāvājuma atpazīstamību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Arī 2024. gadā tiks turpināta dalība izstādēs un pasākumos, organizēti informatīvi semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi, sniegta informācija par pieejamo ES fondu finansējumu, kā arī nodrošinātas konsultācijas un atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai Kurzemes reģionā.

2023. gadā Kurzemes plānošanas reģions īstenojis vai piedalījies kopumā 21 reģionāla projekta ieviešanā 10 reģionam nozīmīgās jomās, piemēram, tūrisms, uzņēmējdarbības veicināšana, sociālā joma, vides aizsardzība, attīstības plānošana, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, jahtu ostu attīstība un citās. Organizētas 12 pieredzes apmaiņas vizītes – četras ārvalstīs un astoņas – Kurzemē, rīkotas astoņas apmācības un sešas nometnes, tai skaitā bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti, kur kopumā piedalījušies 150 cilvēki, kā arī 69 izglītojoši pasākumi, kur par saskarsmi ar cilvēkiem ar invaliditāti izglītoti 962 skolēni un viņu skolotāji. Notikušas piecas konferences, divi biznesa forumi un divas meistarklases, kā arī dažādi darbsemināri, kopumā veicinot zināšanu un pieredzes apmaiņu vairāk nekā 784 cilvēkiem. Tāpat veicināta Kurzemes reģiona piedāvājuma atpazīstamība, piedaloties sešās dažādu nozaru izstādēs gan Latvijā, gan ārpus tās, kā arī sniegts atbalsts 11 Kurzemes uzņēmēju dalībai viņu nozares izstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Izdoti ceļveži tūrisma veicināšanai, kā arī digitāla brošūra un informatīvs video par jauniem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem, kas tapuši deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laikā  no 2015.  līdz 2023. gadam. Projekts “Kurzeme visiem”, kas tika īstenots sadarbībā ar pašvaldībām un VSAC “Kurzeme”, noslēdzās pērnā gada beigās, kopumā sniedzot nozīmīgu ieguldījumu jaunas sabiedrībā balstītas sociālo pakalpojumu sistēmas izveidei Kurzemes reģionā, kā arī nodrošinot projekta kompensētus sociālos pakalpojumus 418 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 250 bērnu vecākiem, kā arī 265 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Arī 2024. gadā turpināsies aktīvs darbs 13 jau esošu projektu īstenošanā, kā arī vismaz 6- 8 jaunu projektu pieteikumu izstrādē finansējuma piesaistei Kurzemes reģiona attīstībai.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2024. gada 12. janvāra sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Laura Homka,
Kurzemes plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv