31.janvārī uz šī gada pirmo Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi Saldū pulcējās Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki, lai pārrunātu reģiona paveikto 2022.gadā, apstiprinātu Kurzemes plānošanas reģiona darba plānu 2023.gadam, kā arī tiktos ar Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas priekšsēdētāju Igoru Rajevu.  

Sēdes sākumā Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Evita Ozoliņa informēja klātesošos par reģiona paveikto 2022. gadā. Kurzemes plānošanas reģions 2022. gadā turpinājis aktīvu savu funkciju īstenošanu reģiona attīstības plānošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā, reģionālu projektu iniciēšanā un īstenošanā, līdzdarbojies sabiedriskā transporta organizēšanā, veicinājis remigrantu atgriešanos Kurzemē, kā arī īstenojis dažādas brīvprātīgas iniciatīvas, piemēram, pieaugušo izglītības tīkla attīstību Kurzemē un Kurzemes kultūras programmu.

2022. gadā pabeigts darbs pie vairāku Kurzemes reģionam nozīmīgu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes – apstiprināta gan aktualizētā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. gadam, gan Attīstības programma 2021. – 2027. gadam. 2023. gadā turpināsies darbs pie reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas, kā arī tiks uzsākta “Piekrastes tematiskā plānojuma” izstrāde un sniegts atbalsts pašvaldībām gan to plānošanas dokumentu izstrādē, gan klimatneitralitāti un klimatnoturību veicinošu pasākumu īstenošanā.

Pērn Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs turpinājis sniegt atbalstu un konsultācijas uzņēmumiem, piedalījies izstādēs, veicinot Kurzemes reģiona uzņēmēju piedāvājuma atpazīstamību, kā arī  organizējis dažādus informatīvus pasākumus. Arī 2023. gadā tiks turpināta dalība izstādēs un pasākumos, organizēti informatīvi semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi, sniegta informācija par pieejamo ES fondu finansējumu, kā arī sniegtas konsultācijas un atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai Kurzemes reģionā.

Līdzdarbojoties sabiedriskā transporta organizēšanā, atbilstoši pasažieru vajadzībām, veiktas izmaiņas 121 reģionālajā autobusu maršrutā, apsekotas 947 pieturvietas, turpināta taksometru pārvadājumu licenču izsniegšana un citas aktivitātes. Arī 2023. gadā Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa, uzklausot un ņemot vērā iedzīvotāju  un pašvaldību vajadzības, turpinās izstrādāt priekšlikumus reģionālas nozīmes maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai un veiks taksometru pārvadājumu licencēšanu reģionā.

2022. gadā Kurzemes plānošanas reģions īstenojis vai piedalījies kopumā 11 reģionālu projektu ieviešanā tādās reģionam nozīmīgās jomās kā tūrisms, uzņēmējdarbības veicināšana, sociālā joma, vides aizsardzība, attīstības plānošana un jahtu ostu attīstība. Organizētas astoņas pieredzes apmaiņas vizītes ārvalstīs un četras – Kurzemē, rīkotas 32 apmācības un piecas nometnes, tai skaitā bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti, kur kopumā piedalījušies 680 cilvēki, notikušas divas konferences un 18 semināri Kurzemes reģionā ar vairāk nekā 700 dalībniekiem. Tāpat veicināta Kurzemes reģiona piedāvājuma atpazīstamība, piedaloties piecās dažādu nozaru izstādēs gan Latvijā, gan ārpus tās, izdoti ceļveži un citi izdevumi tūrisma veicināšanai, sagatavoti informatīvi un izglītojoši video tādās jomās kā tūrisms, sociālā joma un vides aizsardzība. Lai Kurzemes dabas skaistumu un reģiona sniegtās iespējas vēlētos iepazīt arvien vairāk ceļotāju un burātāju no Latvijas un citām valstīm, organizētas gan Latvijas, gan ārvalstu mediju vizītes, ceļojošas izstādes, seno amatu meistarklases, publiski pasākumi un pārgājieni, kā arī Kurzemes reģionā izvietoti vismaz 80 informācijas stendi un plāksnes. Arī 2023. gadā turpināsies aktīvs darbs deviņu jau esošu projektu īstenošanā, kā arī vismaz 12 jaunu projektu pieteikumu izstrādē finansējuma piesaistei Kurzemes reģiona attīstībai.

Remigrācijas jomā turpināta saziņa ar remigrantiem un individualizētu piedāvājumu sagatavošana, kā arī īstenotas dažādas aktivitātes un pasākumi gan remigrantiem, gan pašvaldībām, lai varētu sniegt labāko atbalstu cilvēkiem, kuri izlēmuši atgriezties uz dzīvi Kurzemē. Kopumā 2022. gadā Kurzemes reģionā pēc dzīves ārvalstīs atgriezušies 185 cilvēki un vēlmi atgriezties pauduši vēl 123 cilvēki. Kopš remigrāciju veicinošu pasākumu īstenošanas uzsākšanas 2018.gada martā Kurzemes reģionā līdz 2022. gada beigām atgriezušies 965 cilvēki. Savukārt pieaugušo izglītības jomā turpināts darbs ar pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem, veicinot sadarbības attīstību Kurzemē. Arī 2023. gadā abās šajās jomās turpināsies aktīvs darbs, gan ikdienā sniedzot nepieciešamo atbalstu, gan arī organizējot dažādus pasākumus aktuālo jautājumu risināšanai.

Kurzemes kultūras programmas ietvaros 2022. gadā kopumā tika saņemti 102 projekta pieteikumi un īstenots 51 projekts dažādās kultūras nozarēs, veicinot kultūras pieejamību sabiedrībai visā Kurzemes reģionā.  2023. gadā programma netiks īstenota, jo finansējums no Latvijas valsts mežiem un Valsts kultūrkapitāla fonda šim mērķim šobrīd nav pieejams.

Sēdes turpinājumā Attīstības padome atzinīgi novērtēja reģiona paveikto 2022.gadā un apstiprināja Kurzemes plānošanas reģiona darba plānu 2023.gadam. Savukārt sēdes noslēguma daļā Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki diskutēja ar Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas priekšsēdētāju Igoru Rajevu par civilās aizsardzības sistēmas pilnveidi un pašvaldību lomu tajā, kā arī pārrunāja ar visaptverošo valsts aizsardzību saistītus jautājumus.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2023. gada 31. janvāra sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv