Valsts budžeta finansējums

Kurzemes reģionā autovadītājiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem – dažādiem būvdarbiem uz valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem. Autoceļam Ventspils–Kolka (P124) divos posmos veiks vienkārtas virsmas apstrādi. No pagrieziena uz Sīkragu līdz pagriezienam uz Mazirbi (50,05.–56,28. km) un no pagrieziena uz Vaidi līdz Kolkai (67,3.–74,8. km) kopumā 13,7 km garumā. Abos posmos bez virsmas apstrādes plānots arī atjaunot pieturvietas un remontēt caurtekas. Darbus veiks piegādātāju apvienība VIA un LAU, līgumsumma – 707 247 eiro (ar PVN), būvuzraugs – SIA ACM Projekts. 2021. gadā vienkārtas virsmas apstrādi piedzīvoja šī ceļa posms no pagrieziena uz Lūžņu līdz tiltam pār Irbi (27,84.–39,84. km), bet 2020. gadā asfalta segums atjaunots no Mazirbes līdz Vaidei (56,3.–67,3. km).

Pārbūvēs arī nepilnu kilometru reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) no Zemītes līdz Vēdzeles tiltam (26,6.–27,45. km). Projekta ietvaros arī nojauks veco tiltu pār Vēdzeli un izbūvēs jaunu. Būvdarbu laikā satiksmi pār tiltu slēgs. Posmu varēs apbraukt pa vietējo autoceļu Aizstrauši–Starpiņas (V1478). Kopējās izmaksas ir 1 795 311 eiro (ar PVN). Būvdarbus veiks piegādātāju apvienība Būvinženieris V3, būvuzraudzību – BPU&IngWay, projekta autors – SIA Projekts EAE. Būvdarbus plānots pabeigt šogad.

Valsts vietējās nozīmes autoceļiem asfalta segumu atjaunos kopumā sešos posmos. Uz autoceļa Stende–Lauciene–Mērsrags (1401) pabeigs jau pagājušajā gadā iesāktos darbus. Posmā no Druķiem līdz krustojumam ar Grīvas ceļu (18,1.–30,7. km) 12 kilometru garumā jau ir labots karstā asfalta profils, iztīrīti grāvji, salabotas caurtekas, uzpildītas ceļa nomales un veikta profilēšana vidēji 1,5 m platumā. Teritorija ir attīrīta no krūmiem, atvasēm un kokiem ir izzāģēti sausie un liekie zari. Izbūvētas autobusa pasažieru platformas. Šogad pabeigs dubultās virsmas apstrādi un ieklās horizontālo marķējumu, bet pasažieru autobusu platformām uzstādīs jaunas atkritumu urnas un soliņus. Darbus veic SIA VIA un VAS Latvijas autoceļu uzturētājs par līgumsummu 1 371 344 eiro (ar PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA ACM Projekts. Savukārt autoceļam Talsi–Lībagi (V1405) no Talsiem līdz Mundigciemam (2,05.–4,96. km) remontēs iesēdumus, iztīrīs grāvjus, izbūvēs virskārtu, attīrīs ceļmalu no krūmiem, lai uzlabotu redzamību, kā arī veiks citus darbus. Būvnieks SIA SC Grupa, līgumsumma – 471 399 eiro (ar PVN). Vēl trim valsts vietējo autoceļu posmiem atjaunos asfalta segumu: cauri Snēpelei (0,00.–2,12. km) uz autoceļa Snēpele–Kazdanga (V1296), no tilta pār Dzeldas upi līdz apdzīvotai vietai Dzelda (8,74.–10,05. km) un no Jaunlutriņiem līdz krustojumam ar ceļu Lutriņi–Kabile (V1147) (43,81.–45,88. km). Visos trijos posmos noņems apaugumu, izzāģēs krūmus, labos iesēdumus ar karsto asfaltu, izbūvēs jaunu asfalta virskārtu, kā arī savedīs kārtībā pasažieru platformas meliorācijas akas un ieklās horizontālo apzīmējumu. Darbus veiks SIA SC Grupa, kopējā līgumu summa – 985 048 eiro (ar PVN).Kurzemes reģionā darbi noritēs uz septiņiem tiltiem, no kuriem divus tiltus pārbūvēs, bet piecus nojauks un uzbūvēs jaunus. Jaunu tiltu izbūvēs uz valsts vietējā autoceļa Kūļi–Dzedri (V1376) (2,8. km) pār Dzedrupi. Esošo koka tiltu demontēs un uzbūvēs jaunu dzelzsbetona tiltu. Būvdarbu laikā satiksmes organizācija paredzēta pa pagaidu apbraucamo ceļu un tiltu. Jauns tilts tiks izbūvēts arī uz autoceļa Skrunda–Ezere (21,43. km) pār Zaņu.

ES Atveseļošanas fonds

Kopš pērnā gada ir pieejami līdzekļi no programmas Eiropas Savienības (ES) Attīstības un noturības mehānisms (ANM). Tās ES noteiktais mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvijā šo finansējumu administrē Valsts vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un tas tiek novirzīts reģionālo un vietējo ceļu vajadzībām administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietvaros.

Kurzemes reģionā šogad ar ANM finansējuma atbalstu turpinās pārbūvēt valsts reģionālā autoceļa Skrunda–Aizpute (P117) posmu no Dienvidkurzemes novada robežas līdz Kazdangai (14,87.–18,52. km): nesaistīta minerālmateriāla pamatu un asfalta seguma divu kārtu izbūvi. Posmā arī pārbūvēs autobusu pieturvietas un atjaunos tiltu pār Alokstes upi. Kazdangā izbūvēs gājēju infrastruktūru ar apgaismojumu un uzlabos satiksmes organizāciju. Darbus plānots pabeigt šī gada vasarā. Darbus veic SIA VIA par līgumsummu 2 961 852 eiro (ar PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA Firma L4. Projektētājs SIA Projekts EAE.

Pārbūvēs arī autoceļa Ventspils–Dundaga (P77) posmu no Ventspils līdz Ancei (7,38.–13,53. km). Projekts paredz pilnu segas pārbūvi, paredzot jaunu salizturīgo kārtu,  nesaistīta minerālmateriāla kārtas un divas jaunas asfaltbetona kārtas. Sakārtos arī ūdens atvadi – raks grāvjus un izbūves jaunas caurtekas, izzāģēs kokus un krūmus ceļa nodalījuma joslā, kuri traucē konstrukcijām un satiksmes drošībai. Pārbūvēs arī esošās pieturvietas, uzstādīs jaunas ceļa drošības barjeras. Būvdarbus veiks SIA SC Grupa par līgumcenu 3 262 926 eiro (ar PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA Būvju profesionālā uzraudzība, projekta autors – SIA Vertex projekti.

Pārbūvēs arī autoceļa Ventspils–Kolka (P124) pirmos desmit kilometrus no krustojuma ar Ventspils šoseju (A10) līdz pagriezienam uz Liepeni (0,00.–9,93. km). Posmā ieklās reciklētu veco asfaltu, kam pievienota jauna nesaistīta minerālmateriāla kārta, bet atsevišķos posmos veiks pilno pārbūvi ar jaunu salizturīgo kārtu un  nesaistīta minerālmateriāla kārtām. Sakārtos ūdens atvadi, pārbūvēs Klāņu–Būšnieku kanāla caurteku, veiks koku, krūmu un meža zāģēšanu ceļa nodalījuma joslā, pārbūvēs esošās pieturvietas un veiks citus darbus. Būvdarbus veiks piegādātāju apvienība VIA un Vianova par līgumcenu 5 335 363 eiro (ar PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA Būvju profesionālā uzraudzība, projekta autors – SIA Vertex projekti.

Savukārt autoceļa Kandava–Saldus (P109) grants posmam no Zemītes līdz Zantei (14.–28,61. km) veiks grants segas pārbūvi par asfaltu. Būvnieks SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate, līgumcena 5 335 363 eiro (ar PVN). Projekta autors AS Ceļuprojekts, būvuzraudzība – SIA Būvju profesionālā uzraudzība.

Valsts reģionālie autoceļi
Autoceļa nosaukums no km līdz km kopā km Gads Darbu veids
Tukums–Kuldīga 26,60 27,45 0,85 2024 Pārbūve
Venstpils–Kolka 50,05 56,28 6,23 2024 Vienkārtas virsmas apstrāde
Venstpils–Kolka 67,3 74,8 7,50 2024 Vienkārtas virsmas apstrāde
Skrunda–Aizpute 14,87 18,52 3,65 2023–2024 Pārbūve (ANM)
Ventspils–Dundaga 7,38 13,53 6,15 2024 Pārbūve (ANM)
Kandava–Saldus 14,00 28,61 14,61 2024–2025 Grants segas pārbūve (ANM)
Ventspils–Kolka 0,00 9,93 9,93 2024–2025 Pārbūve (ANM)
Valsts vietējie autoceļi
Stende–Lauciene–Mērsrags 18,17 26,85 8,68 2023–2024 Asfaltbetona seguma atjaunošana
Stende–Lauciene–Mērsrags 27,52 30,66 3,14 2023–2024 Asfaltbetona seguma atjaunošana
Talsi–Lībagi 2,05 4,96 2,91 2024 Asfaltbetona seguma atjaunošana
Snēpele–Kazdanga 0,00 2,12 2,12 2024 Asfaltbetona seguma atjaunošana
Tukuma dzirnavas–Dzelda 8,74 10,05 1,31 2024 Asfaltbetona seguma atjaunošana
Jaunpils–Ošenieki 43,81 45,88 2,07 2024 Asfaltbetona seguma atjaunošana
Tukums–Kandava 0,03 9,11 9,08 2024 Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
Tilti
Alsunga-Tērande-Ziras 14,37 Užava 2024 Tilta pārbūve
Durbe–Tadaiķi–Bunka–Priedule 4,23 Ceļa pārvads 2024 Tilta pārbūve
Kūļi–Dzedri 2,80 Dzedrupe 2024 Jauna tilta būvniecība
Skrunda–Ezere 21,43 Zaņa 2024 Jauna tilta būvniecība

Visi būvdarbi pieejami ŠEIT