Divstāvu ēka
1 no 1Liepājas Sociālā dienesta ēka

No 2. augusta skolēnu vecāki no daudzbērnu, trūcīgajām un citām pašvaldības noteikto kategoriju ģimenēm var pieteikties Sociālajā dienestā svētku pabalsta saņemšanai pašvaldības akcijā “Skolas soma”. Katrs skolas vecuma bērns no minētajām ģimenēm varēs saņemt 20 eiro mācību līdzekļu iegādei.

Pabalstu akcijā “Skolas soma” mācību līdzekļu iegādei 20 eiro apmērā par katru skolēnu var saņemt visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no materiālās situācijas). Pabalstu var saņemt arī ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus, kā arī ģimenes ar bērniem, kuras savu problēmu risināšanā saņem sociālā darbinieka atbalstu un līdzdarbojas savas situācijas uzlabošanā.

Pabalstu piešķirs arī ģimenēm, kurām laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm. Ģimenēm jābūt deklarētām Liepājā (vismaz vienam vecākam un bērnam).

Pabalsts tiks izmaksāts par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš šā gada 1. septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases (savukārt pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, saņems pirmklasnieka pabalstu 30 eiro apmērā pēc 1. septembra, uzrakstot iesniegumu skolā vai Sociālajā dienestā). Par bērnu šo noteikumu izpratnē uzskatāma arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un turpina mācības vispārējās izglītības iestādē dienas maiņā un nav nodarbināta, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

Lai saņemtu pabalstu mācību piederumu iegādei, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 2. augusta līdz 30. septembrim jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz Sociālajā dienestā.

Iesniegumu var iesniegt:

  • Sociālajā dienestā E. Veidenbauma ielā 3 pasta kastē “Skolas soma” pie ieejas durvīm,
  • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: socialais.dienests@liepaja.lv,
  • pa pastu, adresējot Liepājas sociālajam dienestam, E. Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401.

Pabalsts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas tiks ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt un saņemt informāciju pa tālruni: 63 489 674.

Pabalstu izmaksai akcijā “Skolas soma” no pašvaldības budžeta piešķirti 36 000 eiro.

Informāciju sagatavoja

Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Sociālais dienests
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 29 106 561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv

Informācija pārpublicēta no Liepājas pilsētas mājas lapas: https://www.liepaja.lv/no-2-augusta-gimenes-var-pieteikties-svetku-pabalstam-akcija-skolas-soma/