Kurzemes plānošanas reģions sekmīgi noslēdzis Eiropas Savienībās finansētās LATLIT programmas projektu “VideoGuard”, tā ietvaros paaugstinot tiesībsargājošo institūciju kapacitāti 14 Kurzemes un 3 Ziemeļlietuvas pašvaldību teritorijās, uzstādot kopumā 181 stacionāro video novērošanas kameru, 8 mobilās video novērošanas kameras , kā arī aprīkojot ar modernu datu apstrādes tehniku 14 monitoringa centrus.  Projekta rezultātā ir izveidots dažāda līmeņa tiesībsargājošo institūciju sadarbības tīkls, kas ļauj operatīvi apmainīties ar informāciju no video novērošanas kamerām, tā nodrošinot efektīvāku tiesībsargājošo institūciju darbību un paaugstinot sabiedrības drošības līmeni.

Nozīmīgs pasākums projekta gaitā bija projekta noslēguma konference, kas notika 2019.gada 26.novembrī Talsos. Konferences dalībnieki bija projekta partneru vadības grupas un menedžmenta grupas pārstāvji, projekta partneru pašvaldību policijas pārstāvji, IT speciālisti un pieaicinātie valsts policijas pārstāvji. Uzsākot konferenci, projekta partneri un pārējie klātesošie tika iepazīstināti ar konferences organizatoru pašvaldības – Talsu novada aktuālāko informāciju par novada attīstību un iespējām kopumā, kā arī par konkrētajiem sasniegumiem  VideoGuard projektā – ne tikai par videonovērošanas kameru tīkla izveidi, bet arī par digitālā informatīvā rīka izstrādi , kas ļauj visiem projekta partneriem vienotā tīklā gūt informāciju par pārējo partneru teritorijās izvietoto kameru atrašanās vietām, to tehniskajiem parametriem un iespējām gūt informāciju no visām video kamerām.

Turpmākajā konferences gaitā vārds tika dots tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem, kuri sniedza ieskatu par projektā uzstādīto kameru praktisko darbību un jau tagad sasniegtajiem rezultātiem, īpaši uzsverot to, ka tieši sadarbība starp dažādām institūcijām videonovērošanas datu apmaiņā ļauj efektīvāk cīnīties ar noziedzību un sekmēt sabiedrības  drošību projekta partneru pašvaldību teritorijās. Skuodas rajona pašvaldības pārstāvis sniedza ieskatu par to, kā tiek organizēta videonovērošanas sistēma rajona ietvaros un arī uzsvēra Lietuvas un Latvijas pierobežas pašvaldību tiesībsargājošo institūciju sadarbības nozīmi likumpārkāpumu atklāšanā un arī nozīmi šādam video novērošanas tīkla kā preventīvam līdzeklim noziegumu novēršanā.

Kā viens no nozīmīgākajiem konferences darba kārtības punktiem bija Nodomu protokola parakstīšana starp projekta partneru pašvaldībām un valsts tiesībsargājošo institūciju – Valsts policiju par turpmāko sadarbību starp pašvaldību tiesībsargājošajām struktūrvienībām un valsts tiesībsargājošajām struktūrām videonovērošanas datu apmaiņā un sadarbību likumpārkāpumu novēršanā.

Konferences noslēguma daļā, pieredzes apmaiņas aktivitātes ietvaros dalībnieki apmeklēja Talsu novada pašvaldības policijas monitoringa un datu apstrādes centru, kur praksē iepazinās ar projekta gaitā izveidotās video novērošanas sistēmas darbību un tās potenciālajām iespējām. Dalībnieki diskutēja par dažādiem iespējamiem tehnoloģiskajiem risinājumiem sistēmas darbības efektivitātes uzlabošanai, apmainījās ar pieredzi datu iegūšanas, pārraides, apstrādes, uzglabāšanas un turpmākās izmantošanas dažādos aspektos.

Talsu televīzijas sagatavotais sižets par projekta “VideoGuard” noslēguma konferenci

Par projektu:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projektu Nr.LLI-258  ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (Akronīms: ,,VideoGuard’’) īsteno Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 14 Kurzemes novadu un 3 Ziemeļu Lietuvas pašvaldībām.  Tā mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.

Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 Eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 446,69 Eiro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 Eiro (15%). Projekta īstenošana sākās 2018.gada 1.jūnijā un ilgs 18 mēnešus – līdz 2019.gada 30.novembrim.

Vairāk informācijas par projektu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Projekta partneri Kurzemē: Aizputes novada pašvaldība; Brocēnu novada pašvaldība; Dundagas novada pašvaldība; Durbes novada pašvaldība; Grobiņas novada pašvaldība; Nīcas novada pašvaldība; Priekules novada pašvaldība; Rojas novada pašvaldība; Rucavas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība; Skrundas novada pašvaldība; Talsu novada pašvaldība; Vaiņodes novada pašvaldība; Ventspils novada pašvaldība

Projekta partneri Lietuvā: Kretingas rajona pašvaldība;  Pluņģes rajona pašvaldība; Skuodas rajona pašvaldība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Plašākai informācijai:

Edvīns Drigins, Kurzemes plānošanas reģiona projekta “VideoGuard” vadītājs                                       Edvins.drigins@kurzemesregions.lv