Pasākuma apraksts

Šī gada 27. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 431 “Smart planning” ietvaros notiks pārrobežu diskusija par sadarbības potenciālu starp Kurzemes un Klaipēdas reģioniem. Diskusijā piedalīsies dalībnieki no Lietuvas un Latvijas. Uz pasākumu tiek aicināti galvenokārt pašvaldību attīstības speciālisti un plānotāji, kā arī uzņēmēji, organizācijas un citi interesenti. Diskusijas darba valoda ir angļu valoda.

Sanāksmes mērķis ir diskutēt par pārrobežu sadarbību Kurzemes un Klaipēdas reģionu pārrobežu funkcionālajās teritorijās. Pasākuma ietvaros plānota prezentācija par pārrobežu funkcionālo zonu un pieejamo pārrobežu pakalpojumu analīzi, kuru veica SIA Grupa 93 kā arī diskusijas par pārrobežu teritoriju un reģionu kopīgiem risinājumiem un projektiem divās tēmu grupās:

1) Kultūras un dabas mantojums, tūrisms;
2) Savienojamība un kopīgi publiskie pakalpojumi.

Darba kārtība un reģistrēšanās pasākumam

Par projektu

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar asociāciju “Klaipēdas reģions” īsteno Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI 431 SMART PLANNING jeb “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana). Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību.

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja
Jana Briede
Projekta “Smart Planning” vadītāja
Kurzemes plānošanas reģions
e-pasts: jana.briede@kurzemesregions.lv
Tālr. 26558085

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Reģistrācija

Šim pasākumam nav paredzēta reģistrācija