Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”

Projekts: LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”/ “Entrepreneurship support measures in the Kurzeme Planning Region”

Saīsinātais nosaukums: Entrepreneurship in Kurzeme

Projekta īstenošanas laiks: 30.06.2021. – 29.04.2024. (34 mēneši)

Vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions, LV

Projekta partneri:

 • Norvēģijas Rūgallanes reģionālā līmeņa pašvaldība, NO;
 • Liepājas valstspilsētas pašvaldība, LV;
 • Ventspils valstspilsētas pašvaldība, LV.

Projekta mērķis: Mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Projektā plānotas aktivitātes:

 • Kurzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra un pašvaldību kapacitātes stiprināšana. Aktivitātes mērķis ir stiprināt KPR un pašvaldību uzņēmējdarbības centru un speciālistu kapacitāti, īstenojot šādas apakšaktivitātes:
  • KPR pašvaldību speciālistu apmācības;
  • Reģiona uzņēmējdarbības speciālistu apmācības;
  • KPR speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā;
  • Norvēģijas skolēnu / studentu vizīte Latvijā;
  • Norvēģijas ekspertu vizīte Latvijā, Kurzemē;
  • Uzņēmējdarbības koordinatora piesaiste.
 • Reģionālās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes. Aktivitātes mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību reģionā, veicinot eksporta tirgus apgūšanu, dodot iespēju uzņēmējiem nostiprināt jau esošos kontaktus un piesaistīt jaunus klientus, nodrošinot uzņēmēju, pašvaldību un uzņēmēju atpazīstamību. Aktivitātes īstenošanai tiek paredzēts sadarboties ar vismaz 3 uzņēmējus pārstāvošām NVO. Tiks īstenotas šādas apakšaktivitātes:
  • Dalība nacionāla un starptautiska līmeņa izstādēs;
  • Komersantu un jauniešu hakatons;
  • Biznesa forumi/ konferences;
 • Reģionālais mentorings jauniešu uzņēmējdarbībai. Aktivitātes mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem pilnveidošanās procesā uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīt jaunu, inovatīvu biznesa ideju veidošanos reģionā. Tiks īstenotas šādas apakšaktivitātes:
  • Jauniešu pašpilnveidošanās pasākumi;
  • Interaktīvu mācību kursu izstrāde un vadīšana biznesa ideju ģenerēšanai spēļu veidā jauniešiem.
 • Atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, īstenojot reģionam specifiskas aktivitātes. Aktivitātes mērķis ir sekmēt nodarbinātības līmeņa palielināšanos, veicinot jaunu pakalpojumu izveidi un uzņēmējdarbības attīstību reģionā, gan veicinot cilvēkresursu attīstību, piesaistot augsta līmeņa ekspertus, konsultantus un mentorus, gan organizējot tīklošanās pasākumus reģiona kopienu aktivizēšanai, veidošanai, uzņēmējdarbības attīstībai un nodarbinātības veicināšanai. Tiks īstenotas šādas apakšaktivitātes:
  • Mentori / konsultanti. Mentoringa un biznesa attīstības konsultanta, finansista, grāmatveža, jurista, eksporta speciālista / inovāciju eksperta konsultāciju nodrošinājums;
  • Mentoringa speciālistu piesaiste;
  • Uzņēmējdarbības atbalsta vadītāja nodrošināšana;
  • Organizēti 4 apmācības kursi par eksporta iespējām ārvalstīs un digitālo inovāciju ieviešanu dažādu nozaru uzņēmējiem;
  • Apmācības par inovatīvu biznesa metožu ieviešanu, piesaistot augsta līmeņa ekspertus;
  • Karjeras attīstības atbalsta pasākumi;
  • Eksperta jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta jomā piesaiste;
  • Apmācības speciālistiem jauniešu mentoringa un uzņēmējdarbības atbalsta jomā;
  • Trīs 24h hakatoni;
  • Deviņi topošo uzņēmēju sadarbības pasākumi;
  • Darba tirgus dialoga programma;
  • Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras atbalsta centra izveide.

Plānotie projekta rezultāti:

 • Stiprināta ekonomiskā attīstība vietējā un reģionālā līmenī, uzņēmumiem stiprināta operacionālā kapacitāte;
 • Atbalstīta uzņēmējdarbības attīstība reģionos;
 • Atbalstīta vietējā un reģionālā līmeņa attīstības aģentu kapacitātes attīstība, stiprināta Kurzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra kapacitāte;
 • Apmācīti speciālisti uzņēmējdarbības veicināšanas un pašvaldību sadarbības jomās un stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte pašvaldībās.

Projekta kopējais finansējums: € 950 605,00 EUR

Projektu līdzfinansē: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”.

Projekta vadītāja:  Baiba Kūma,  tālr. +371 63807276, +371 29190998, baiba.kuma@kurzemesregions.lv;

Projekta koordinatore: Viktorija Reine, tālr. 63807276, +371 28232978, viktorija.reine@kurzemesregions.lv

Vairāk informācijas: