Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu un veicinātu iedzīvotāju izpratni un līdzdalību, Skrundas novadā tiks īstenots projekts “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”.

Projekta ietvaros tiks organizētas dažādas aktivitātes:

  • Pašvaldību speciālistu apmācības par remigrācijas jautājumiem, lai nodrošinātu informatīvu un emocionālu atbalstu potenciālo remigrantu un remigrantu ģimenēm risinot jautājumus, kas saistīti ar atgriešanos un dzīvi novadā.
  • Sarunu vakari, kuros aicināti piedalīties gan remigranti, gan citi novada iedzīvotāji, lai dalītos pieredzē un veicinātu piederības sajūtu novadam.
  • Diasporas un remigrantu informēšana un izpratnes veicināšana par remigrācijas iespējām Latvijā. Piederības stiprināšanas nolūkos tiks organizēts pasākums bijušajiem un esošajiem Skrundas novada iedzīvotājiem – “Skrundas bērni”.

Projekts tiks īstenots no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada maijam. Projekta realizētājs ir Skrundas novada pašvaldība, sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu.

Projekta kopējās izmaksas ir 9500 eiro, tās visas tiek segtas no VARAM finansējuma.

Plašāka informācija par plānotājām aktivitātēm, kā arī citiem, ar remigrāciju saistītiem jautājumiem, pieejama sazinoties ar Evu Behmani (eva.behmane@skrunda.lv).

 

Informācijai:

Lai palielinātu pašvaldību lomu remigrācijas sekmēšanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem rīkoja konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.

 

Informāciju sagatavoja Eva Behmane