Š.g. 14.augustā Ventspils novada Jūrkalnes pagastā projekta Nr. R065 “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (,,RETROUT’’) Latvijas partneri – Kurzemes plānošanas reģions, BIOR un Ventspils novada pašvaldību tikās ar valsts SIA ,,MELEORPROJEKTS’’ pārstāvjiem, kuri ir uzvarējuši projekta ietvaros organizētajā iepirkumā ,,Tehniskā projekta izstrāde zivju nārsta ceļa atjaunošanai Rīvas upē ‘’. Šajā projektā Kurzemes PR atbild par zivju ceļa tehniskā projekta izstrādi, bet Ventspils novada pašvaldība organizēs zivju ceļa izbūvi, balstoties uz izstrādāto tehnisko projektu.
 
Darba grupas sanāksmes gaitā tās dalībnieki devās dabā apsekot objektu un koriģēt plānotā Rīvas upes zivju nārsta ceļa konfigurāciju un precīzo atrašanās vietu, atblīstoši nepieciešamā zemes gabala īres līguma nosacījumiem. Turpmākajā sanāksmes gaitā projekta partneri diskutēja ar projektētāju par plānoto tehniskā projekta izstrādes gaitu un starpposmu termiņiem, kā arī par dokumentu sarakstu, kas ir jāsaskaņo ar atbildīgajām institūcijām. Tika nolemts, ka šādas tikšanās darba grupā tiks organizētas vismaz 1 reizi mēnesī līguma par Tehniskā projekta izstrādi darbības laikā
 
Projekta apraksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī apraksta saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.