Projektā “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) ir izstrādāts Latvijā spēkā esošo normatīvo prasību apkopojums attiecībā uz Baltijas jūras makroaļģu izmantošanu pārtikā un dzīvnieku barībā. Normatīvo prasību apkopojumu pēc Kurzemes plānošanas reģiona pasūtījuma ir sagatavojusi sociālo zinātņu maģistre ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās Anita Laima Lancmane. Apkopojumā ir aplūkoti būtiskākie nosacījumi, kas jāievēro personai, ja tā vēlēsies izmantot Baltijas jūrā augošās aļģes pārtikā vai dzīvnieku barībā, tai skaitā, ja šī persona vēlēsies jūras aļģes sertificēt kā bioloģisko produktu.

Jāatzīmē, ka izstrādājot apkopojumu ir notikusi konsultēšanās ar šajā jomā atbildīgajām valsts iestādēm un institūcijām, un ņemti vērā atbildīgo institūciju ieteikumi un norādījumi. Šis ir pirmais normatīvo prasību apkopojums par makroaļģu izmantošanu pārtikā un barībā Latvijā, un, ņemot vērā tiesību normu lielo apjomu, joprojām ir vairāki aspekti, kur nepieciešami precizējumi un tālākas diskusijas.

Papildus apjomīgajam normatīvo prasību apkopojumam, ir sagatavotas arī Vadlīnijas Baltijas jūras makroaļģu izmantošanai pārtikā un dzīvnieku barībā – īsāks palīgmateriāls ikvienam interesentam, kas vēlas gūt ieskatu par Latvijas likumdošanas prasībām aļģu izmantošanai pārtikas vai dzīvnieku barības jomā. Vadlīnijas būs noderīgas tiem, kas plāno saimniecisko darbību saistīt ar makroaļģu izmantošanu pārtikas vai barības ražošanai un vēlas izprast kā labāk orientēties plašajā un komplicētajā pārtikas un barības aprites regulējumā.

Ilgtspējīga jūru un okeānu resursu izmantošana ir akcentēta gan Eiropas, gan nacionālajos politikas dokumentos. Makroaļģu izmantošanai ir iespējama pozitīva ietekme uz Baltijas jūras vides stāvokli, nodarbinātības saglabāšanu piekrastē, kā arī augstvērtīgu, dabisku vietējo produktu radīšanu, kas varētu aizstāt līdzvērtīgu produktu importu no citiem reģioniem.

Pasaulē makroaļģes plaši izmanto pārtikā, dzīvnieku barībā, kosmētikā, farmācijā un lauksaimniecībā kā mēslojumu vai augšanas veicinātāju. Baltijas jūras reģionā makroaļģu ieguve un izmantošana ir attīstības sākuma stadijā.

Izstrādātie materiāli:

Īsi par projektu:

Projekts “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona Transnacionālā sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.01.2019. – 30.06.2021. Kopējais projekta budžets ir  € 1,946,057.80, no kura ERAF līdzfinansējums ir  € 1,544,995.39 (79.39%).

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā: https://www.submariner-network.eu/grass

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.balticgrass.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore