Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, Talsu novada pašvaldība kopš 2017. gada organizē konkursu „Dari Talsu novadam”. Arī šogad no 11. aprīļa vari iesniegt pieteikumus Talsu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Uz pašvaldības atbalstu var pretendēt gan esošie novada uzņēmēji, gan personas, kuras vēl tikai plāno īstenot biznesa idejas.

„Dari Talsu novadam” ir iespēja no pašvaldības saņemt „starta kapitālu” uzņēmuma dibināšanai vai tā attīstībai. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Talsu novadā, atbalstot esošos komersantus un jaunu uzņēmumu veidošanos.

Finansējumu var piesaistīt virknei aktivitāšu: iekārtu un instrumentu iegādei (t.sk. transportēšana, uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.); informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju risinājumu iegādei, izstrādei, uzstādīšanai; pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai (arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanai); zīmola un produkcijas izstrādei; specifiska rakstura darbaspēka apmācībām; pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi; ražošanas ēku būvniecībai (arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanai); sertifikācijas un standartu ieviešanai (kvalitātes, vides, darba drošības, pārtikas drošības vai energopārvaldības sistēmas ieviešanai uzņēmumā).

Pašvaldības atbalsta apjoms viena pretendenta idejai ir 50% no minētajām attiecināmajām izmaksām, atbalsta summai nepārsniedzot 3000 eiro.

Kopumā 2022. gada budžetā pašvaldība paredzējusi 15 000 eiro lielu finansējumu konkursā pieteikto ideju atbalstam.

Piedalīties konkursā var gan esošie komersanti, kas nodarbina ne vairāk kā desmit cilvēkus, gan arī fiziskas personas, kas iegūto finansējumu ieguldīs uzņēmējdarbības uzsākšanā. Atbalstu vienam pieteikumam var saņemt ne biežāk kā reizi trijos gados.

2021. gadā izsludinātajā konkursā tika atbalstīti 14 komersanti.

Kā pieteikties?

Lai pieteiktu savu biznesa ideju, jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa (1. pielikums), kā arī jāsagatavo pārējā konkursa nolikumā prasītā informācija:

  • naudas plūsmas pārskats par diviem gadiem ( pielikums);
  • apliecinājums par pretendenta atbilstību atbalsta saņemšanai ( pielikums);
  • Pretendenta un iesaistītā personāla CV;
  • iepriekšējā gada pārskats vai deklarācija, izņemot gadījumus, ja pretendents reģistrējies tekošajā gadā.

Visu nepieciešamo informāciju var saņemt, sazinoties ar Talsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības koordinatori Daci Rozenbergu (e-pasts: dace.rozenberga@talsi.lv; tālrunis: 25606455).

Elektroniski parakstītu pieteikumu līdz 10. maijam jānosūta uz e-pastu: daritalsunovadam@talsi.lv.

Vērtēšanas kritēriji
Atskaites veidlapa
Nolikums projektu konkursam „Dari Talsu novadam”

Atgādinām, ka ar Talsu novada pašvaldību var arī sazināties,  izmantojot iestādes e-adreses kanālu.

Informācija pārpublicēta no Talsu novada pašvaldības mājas lapas: https://talsunovads.lv/zinas/uznemejdarbiba/piedalies-konkursa-un-sanem-lidzfinansejumu-uznemejdarbibai/