Foto: Kārlis Volkovskis

Lai sekmētu ērtu, drošu un pieejamu mobilitātes vidi pilsētā un Dienvidkurzemes novadā, Liepājas valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību un ārvalstu partneriem uzsākuši darbu pie mobilitātes plānu izstrādes. Mobilitātes plāni tiek izstrādāti projekta “Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (PUMA)” ietvaros ar Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV finansiālu atbalstu. Nākotnē šie dokumenti kalpos kā instruments finanšu resursu piesaistei mobilitātes jomā.

No 16.–19. oktobrim Liepājā un Dienvidkurzemē norisinājās vairākas ar projekta realizāciju saistītas aktivitātes.

16. oktobrī un 17. oktobrī Liepājā un Dienvidkurzemē viesojās projekta vadošā mobilitātes eksperte Karolīna Orcholska. Vizītes mērķis bija gūt priekšstatu par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada galvenajiem mobilitātes izaicinājumiem. Sarunas laikā ar ekspertiem, ieinteresētajām pusēm un sabiedrības pārstāvjiem tika pārrunāta esošā Liepājas mobilitātes jomas situācija un nepieciešamie uzlabojumi, piemēram, drošības un vides pieejamības sekmēšana, satiksmes jomas pārskatīšana, sabiedriskā transporta attīstība un citi jautājumi. Tāpat tika apspriests mobilitātes dokumentu plānošanas process un sabiedrības iesaistes veicināšana.

18. un 19. oktobrī Liepājā un Dienvidkurzemes novadā viesojās pārējie projekta partneri. Kopā ar Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV  vadošajiem ekspertiem tika uzsākts kopīgs darbs pie esošās partneru mobilitātes situāciju analīzes. Partneri dalījās pieredzē ar savu pilsētu pozitīvajiem un negatīvajiem mobilitātes piemēriem, norisinājās diskusijas par mobilitāti uzlabojošu risinājumu ieviešanu un projekta attīstībai nepieciešamajiem nākamajiem soļiem. Saistībā ar to, ka vairākiem projekta partneriem jau ir izstrādāti mobilitātes plāni, turpmākā sadarbība notiks ņemot vērā citu partneru jau līdzšinējo pieredzi. Pasākumā piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti – telpiskās attīstības plānotāja Inguna Tomsone, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Indulis Ozoliņš un maršruta tīkla plānotāja Anna Vērdiņa.

Lai nodrošinātu dažādu ieinteresēto pušu un sabiedrības iesaisti mobilitātes plānu tapšanā, tiks veidota vietējā rīcības darba grupa.

Projekta PUMA mērķis ir izveidot un atjaunināt dažādu pilsētu mobilitātes stratēģijas, kas radītu priekšnoteikumus zaļas, videi draudzīgas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstībai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam.

Liepājas valstspilsēta ir projekta vadošais partneris un kopā ar Liepāju projektā piedalās vēl astoņi partneri.

Informāciju sagatavoja:

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
E-pasts: samd@liepaja.lv