Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāta Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija un 17.01.2018. nodota saskaņošanai visām 20 Kurzemes pašvaldībām.
 • Pielikums: Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija
 • Pielikumi Nr.1 – Nr.14.
 • Pielikums: Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama reorganizācijas plāns
 • Pielikums: Sociālās aprūpes nama „Selga” reorganizācijas plāns
 • Pielikums: Ventspils novada bērnu nama „Stikli” reorganizācijas plāns
 • Pielikums: Strazdes bērnu nama reorganizācijas plāns
 • Pielikums: Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Liepāja” reorganizācijas plāns
 • Pielikums: BSAC bērnu vajadzību apkopojums
 • Pielikums: Citu plānošanas reģionu BSAC bērnu vajadzību apkopojums
 • Pielikums: KPR un citu plānošanas reģionu personu ar GRT vajadzību apkopojums
 • Pielikums: Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par sociālajiem pakalpojumiem
 • Pielikums: Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par iespējamajiem infrastruktūras risinājumiem
 • Pielikums: Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām parinfrastruktūru un finansējumu
 • Pielikums: Datu pieprasījuma veidlapa VSAC
 • Pielikums: Datu pieprasījuma veidlapa NVO
 • Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi
Plāna izstrādes mērķis ir noteikt KPR teritorijā īstenojamās rīcības, kuru izpildes rezultātā personām ar garīga rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu sociālās aprūpes centros esošajiem bērniem tiks nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija Pielikumi Nr.1 - Nr.14 Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama reorganizācijas plāns Sociālās aprūpes nama „Selga” reorganizācijas plāns Datu pieprasījuma veidlapa NVO Ventspils novada bērnu nama „Stikli” reorganizācijas plāns Strazdes bērnu nama reorganizācijas plāns BSAC bērnu vajadzību apkopojums Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Liepāja” reorganizācijas plāns Citu plānošanas reģionu BSAC bērnu vajadzību apkopojums KPR un citu plānošanas reģionu personu ar GRT vajadzību apkopojums Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par sociālajiem pakalpojumiem Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām par iespējamajiem infrastruktūras risinājumiem Datu pieprasījuma veidlapa pašvaldībām parinfrastruktūru un finansējumu Datu pieprasījuma veidlapa VSAC Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi