Šī gada 3.novenbrī plkst. 10.00 tiek sasaukta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Norises laiks: 3.oktobrī plkst. 10.00

Norises vieta: Attālināti, Zoom platformā

Attīstības padomes sēdes materiāli:

Sēdes darba kārtība KPR AP lēmumprojekti 1DK Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2021-2027, 2.redakcija 1DK KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 1DK KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021–2027, Stratēģiskā daļa 1DK lēmumprojekts: Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 2DK KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021–2027 VIDES PĀRSKATA PROJEKTA
KOPSAVILKUMS
2DK lēmumprojekts: Par plānošanas dokumenta - Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 3DK Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam, aktualizētā versija 3DK lēmumprojekts: Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības stratēģijas 2020. – 2030.gadam aktualizētās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 4DK Projekta - Kurzeme visiem - rezultatīvo rādītāju izpildes un finansējuma apguves progress