Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „ Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta sabiedrisko attiecību speciālistu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Galvenie amata pienākumi:
1) sadarboties ar projekta vadības komandas dalībniekiem;
2) atbildēt par projekta un tā pasākumu (tai skaitā plakātu, informācijas mājas lapai un preses relīžu) publicitātes plānošanu, organizēšanu, nodrošināšanu, kontroli un publicitātes vadlīniju izpildes uzraudzību;
3) atbildēt par komunikācijas pasākumu (atbilstoši LM izstrādātajai centralizētajai Komunikāciju stratēģijai) īstenošanas organizēšanu Kurzemes reģionā sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju;
4) komunicēt ar projekta sadarbības partneriem, pakalpojuma sniedzējiem un citām pusēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju komunikācijas pasākumu īstenošanai un publicitātes nodrošināšanai;
5) piedalīties projekta vadības komandas sanāksmēs;
6) piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

  • vismaz vidējā izglītība;
  • organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • zināšanas un pieredze sabiedrisko attiecību nodrošināšanā un komunikācijas pasākumu īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • pieredze projektu  ieviešanā tiks uzskatīta par   priekšrocību;
  • zināšanas par sociālā darba jomu tiks uzskatīta par   priekšrocību;
  • zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
  • labas iemaņas darbā ar datoru;
  • prasme plānot un organizēt savu darbu;

Pamata darba vieta:
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.

Slodze: nepilna laika (0,5 slodzes)
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz: