Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” projektu “LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” , līguma identifikācijas Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/023/10 ietvaros lūdz nedzirdīgos cilvēkus līdz 2019. gada 10. augustam piedalīties pētījumā un aizpildīt aptaujas anketu.

Aizpildītu anketu var iesūtīt e-pastā lns@lns.lv ar norādi “SiF -2019” vai izdrukas veidā iesniegt 9 pilsētās Latvijā LNS reģionālajās biedrībās – Rīgā, Valmierā, Smiltenē, Kuldīgā, Tukumā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī (informācija par biedrības atrašanos atrodama LNS mājaslapas sadaļā https://www.lns.lv/lat/biedribas/ ). Anketu var aizpildīt arī LNS reģionālajās biedrībās, kur tiks sniegts atbalsts anketas satura izpratnei latviešu zīmju valodā.

Aptaujas anketa

Detalizēta informācija par projektu pieejama LNS mājaslapā projekta sadaļā: https://www.lns.lv/lat/projekti/lns_darbibas_stiprinasana_cilvektiesibu_ieverosanas_joma/?doc=19132

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

Informāciju sagatavoja:
A.Sannikova
LNS Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja, projekta vadītāja
t.25155419