Lai pilnveidotu un precizētu tirgus izpētes tehnisko specifikāciju un nodrošinātu objektīvas un efektīvas pretendentu atlases prasības, kā arī noskaidrotu ieinteresēto piegādātāju profesionālās un tehniskās spējas, Kurzemes plānošanas reģions saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu pirms tirgus izpētes “Apmācību „Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” organizēšana un vadīšana” izsludināšanas organizēja piegādātāju apspriedi.

Apspriede paredzētajā laikā – 2020. gada 26. martā pulksten 10.00 – nenotika, jo piegādātāji neieradās.

Apspriedē ar piegādātājiem pasūtītājs bija plānojis savu vīziju par iepērkamo pakalpojumu un pārrunās:

  • prasības pakalpojuma sniedzējam un speciālistiem;
  • tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības;
  • vērtēšanas kritērijus;
  • cenas noteikšanu un vērtēšanu.

Apspriede bija paredzēta 2020. gada 26. martā pulksten 10.00, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas telpās Valguma ielā 4a, Rīgā. Uz apspriedi varēja pieteikties, nosūtot informāciju par pārstāvjiem, kas piedalīsies, uz e-pastu: sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv, kā arī ziņot par jautājumiem, kas radās, gatavojoties piegādātāju apspriedei.

Apspriedi ar piegādātājiem bija plānots ierakstīt audioierakstā, lai Apspriedes dalībnieku sarakstu un audioierakstu publicētu Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļvietnē.

Apspriežāmie tirgus izpētes noteikumi