Tukuma novad Izglītības pārvaldes foto (pārpublicēts no pārvaldes sociālā tīkla Facebook konta)

Turpinot jau 2022.gada pavasarī iesākto, Kurzemes plānošanas reģiona izglītības koordinatore, 14.oktobrī viesojās Tukuma novada Izglītības pārvaldē un 18.oktobrī Talsu novada Izglītības pārvaldē, lai tiktos ar pieaugušo izglītības koordinatoriem, izglītotājiem un citiem interesentiem, kas tieši vai netieši saistīti ar pieaugušo izglītību un izglītošanu.

Tukuma novadā diskusija par pieaugušo izglītības nozīmi novadā, par tās nepieciešamību un attīstības iecerēm nākotnē tika organizēta sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi. Tikšanās galvenais mērķis bija izzināt līdzšinējo pieredzi un esošo situāciju pieaugušo izglītības jomā, ņemot vērā arī novada teritoriālās izmaiņas pēc 2021.gada 1.jūlija reformas. Tāpat svarīgi bija saprast , kā turpmāk darbosies Kandavas pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kura vadītājai A.Šmēlai pašvaldība apstiprinājusi 0,3 slodzes likmi, un uzklausīt pašvaldības nostāju un nākotnes ieceres šo jautājumu risināšanā. Tā kā diskusijā piedalījās Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos I.Priede un   attīstības nodaļas projektu vadītāja V. Zīvarte, par pieaugušo izglītību varēja runāt arī plašākā mērogā, tos sasaistot gan ar pašvaldības attīstības iecerēm, gan vietējās kopienas sociālo un ekonomisko labklājību. Diskusijā piedalījās arī Tukuma novada bibliotēkas vadītāja I.Morīte, vēlreiz apliecinot, ka bibliotēkai ir nozīmīga loma pilsētas un novada pieaugušo un īpaši jau senioru apmācībā un izglītošanā. Savukārt EPALE vēstnese Kurzemē un Zemītes Tautas nama vadītāja E.Kirilova ieskicēja pieaugušo izglītības situāciju no lauku reģionu skatupunkta.

Klātienes apspriede izvērtās ļoti interesanta un, kā izskaņā secināja tās dalībnieki, arī vērtīga, jo tika izteikti un uzklausīti dažādi viedokļi, apspriestas atšķirīgās pilsētas un lauku teritoriju iespējas pieaugušo izglītības problēmu risināšanā. Tika izdarīti konkrēti secinājumi par vajadzībām un vēlmēm no iedzīvotāju un koordinatoru puses, kā arī panākta vienošanās par turpmāko rīcību, lai veicinātu savstarpējo sadarbību un esošo resursu lietderīgāku izmantošanu.

Savukārt 18.oktobrī tikos ar Talsu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatori A.Āboliņu, ar kuru klātienes diskusijā izrunājām pašvaldības nākotnes redzējumu, izvirzītās rīcības un potenciālos sadarbības modeļus pieaugušo izglītības jomā. Apskatījām un izvērtējām esošo situāciju pieaugušo izglītības jomā novadā – izglītības organizētāji, pasākumi, vietas, piedāvājuma kvalitāte, iedzīvotāju atsaucība. Kopā praktiski darbojāmies, sagatavojot iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas projektu, lai uzrunātu konkrētu mērķauditoriju, lai apzinātu mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un aktuālo pieaugušo izglītības piedāvājumu. Kas savukārt ļautu daudz mērķtiecīgāk koordinēt un attīstīt pieaugušo izglītību novadā, pievēršot uzmanību arī jaunu zināšanu un prasmju apguvei profesionālajā jomā, nodrošinot iedzīvotāju pārkvalificēšanos, kā arī uzņēmējdarbības vides pilnveidošanos un attīstību.

 

Lai koordinētu un attīstītu pieaugušo izglītības jomu gan reģionālā mērogā, gan pašvaldību līmenī, šāda veida tikšanās ir vērtīgas, jo ļauj izzināt situāciju pieaugušo izglītības jomā konkrētā pašvaldībā, uzklausīt pieredzi un gūtās atziņas šo jautājumu risināšanā, kā arī nodot labās prakses piemērus no vienas pašvaldības citās.

Vienota pieaugušo izglītības jautājumu risināšana, sadarbība un atbalsts veicinās gan vietējās kopienas labklājību, gan pašvaldību un reģiona attīstību.

Agnese Lāce
KPR izglītības reģionālā koordinatore