Dundagas novada dome 2020.gaad 28.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 116 (protokols Nr. 8) “Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas norises periods  10.07.2020. – 10.08.2020.

  • Publiskās apspriešanas sanāksme
    Norises vieta: Dundagas pils lielā zāle Pils ielā 14.
    Norises laiks: 2020. gada 4. augustā, plkst.17.00

Kontaktinformācija: Dundagas novada pašvaldība, adrese Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270, tālrunis 63237857, 28693477.

Teritorijas plānojuma materiāli pieejami: ĢeoLatvija.lv un tapis.gov.lv.