Ventspils pilsētas Attīstības programmas 2021.-2027.gadam publiskā apspriešana: 4 tiešsaistes sanāksmes ar iedzīvotājiem

Ventspils pilsētas Dome 2021. gada 21.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.2 (protokols Nr. (Nr.1; 3.§)  ”Par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 01.02.2021. līdz 21.05.2021. Publiskai apspriešanai nodotā Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcija ir publiski pieejama Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un

Noslēgušās diskusijas par prioritārajiem virzieniem un rīcībām Kurzemes reģiona attīstībai

    Februārī Kurzemes plānošanas reģions organizēja vairākas tiešsaistes sanāksmes, lai ar dažādu iestāžu, tai skaitā arī ministriju, pašvaldību un NVO pārstāvjiem diskutētu par rīcību virzieniem un rīcībām, kas izstrādāti Kurzemes reģiona attīstības programmas 2021. -2027. gadam izstrādes ietvaros. Kopumā 6 diskusijās iesaistījās vairāk nekā 300 dažādu jomu ekspertu, kuri gan atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas

Kurzemes plānošanas reģions aicina uz diskusijām par Attīstības programmas 2021 -2027 rīcības virzieniem un rīcībām

      Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēma lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas

Uzsākta UNESCO nominācijas “Kuldīga / Goldingena Kurzemē” pārvaldības plāna projekta UNESCO Pasaules mantojuma nominācijas pieteikuma sadaļai publiskā apspriešana

Kuldīgas novada Dome 2020. gada 29. oktobrī pieņēmusi lēmumu  ” Par UNESCO nominācijas “Kuldīga / Goldingena Kurzemē” pārvaldības plāna projekta UNESCO Pasaules mantojuma nominācijas pieteikuma sadaļai, nodošanu publiskajai apspriešanai.” (prot. Nr. 19, p.9.). Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 06.11.2020. līdz 04.12.2020. Ar Pārvaldības plāna projektu var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas

Priekules novada pašvaldība ir uzsākusi teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumi (3.0)” publisko apspriešanu

Priekules novada dome 2020.gaad 27.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 597 (protokols Nr. 11, 86.punkts) “Par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas norises periods  08.09.2020. – 29.09.2020. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Priekules kultūras namā 2020. gada 21. Septembrī pl.18:00. Kontaktinformācija: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U. Ržepicka tālr.:

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu (2.0)” publiskā apspriešana

Priekules novada pašvaldība ir uzsākusi teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumi (2.0)” publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas ietvaros tiks rīkoti šādi sabiedrības līdzdalības pasākumi: Publiskās apspriešanas sanāksme Norises vieta: Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov. Norises laiks: 2020. gada 7. jūlijā, 19:00 Publiskās apspriešanas sanāksme Norises vieta: Virgas pagasta

Dundagas novada pašvaldība ir uzsākusi teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Dundagas novada teritorijas plānojums (1.0)” publisko apspriešanu

Dundagas novada dome 2020.gaad 28.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 116 (protokols Nr. 8) “Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas norises periods  10.07.2020. – 10.08.2020. Publiskās apspriešanas sanāksme Norises vieta: Dundagas pils lielā zāle Pils ielā 14. Norises laiks: 2020. gada 4. augustā,

Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

Pāvilostas novada dome ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu Nr.12 uzsāka Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai

Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas publiskā apspriešana

Priekules novada dome 2019.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr.679 “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”  (protokols Nr. 15, 85.punkts). Sabiedriskā apspriešana norisinās no 2020.gada 10.janvāra līdz 10.februārim, ar teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties portālā Ģeolatvija.lv. Iedzīvotāji un citi interesenti tiek aicināti aktīvi piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs: 30.01.2020.:

Norit Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam un Vides pārskata publiskā apspriešana

Aicinām iepazīties ar pašvaldības darba plānu nākamajiem 7 gadiem un izteikt savu viedokli! Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 18. decembra līdz  2020.gada 28. janvārim, tās laikā tiek organizētas 4 sanāksmes ar iedzīvotājiem – Ugālē, Piltenē, Vārvē, Ventspilī. Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde uzsākta ar 2018. gada 29. novembra Ventspils novada domes lēmumu. Attīstības