Publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta 5.redakcija

Ar Dundagas novada domes 22.03.2019. sēdes lēmumu Nr. 77 no 08.04.2019. līdz 29.04.2019. publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 5. redakcija un vides pārskats. Ar teritorijas plānojuma 5. redakciju un vides pārskatu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā darba laikā, pašvaldības tīmekļa vietnē un valsts vienotā

Sākusies Grobiņas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam pirmās redakcijas publiskā apspriešana

2018.gada 27.decembrī Grobiņas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (3.§) “Par Grobiņas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc novada uzņēmēji, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī

SĀKUSIES VENTSPILS PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS LĪDZ 2030.GADAM AKTUALIZĒTĀS REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

2018,gada 9.novembrī Ventspils pilsētas dome pieņēmusi lēmumu Nr. 118 (protokols Nr. 19, 2.§) “Par Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizētās redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu. Attīstības plānošanas dokumenta “Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” aktualizācijā iekļauti vairāki priekšlikumi – aktualizēts virsmērķis, rīcības virzienu rādītāji, kas Programmā ir mainīti atbilstoši faktiskai izpildei un

Interaktīvas interneta mājas lapas un mobilās aplikācijas izveide ūdenstūrisma attīstībai

No 2018.gada 10.septembra līdz 8.oktobrim notiks Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-20120.gadam aktualizētās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā institūcijas un Ventspils pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par attīstības programmas aktualizēto redakciju. 2018.gada 2.oktobrī pl.17:00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā Ventspilī, Akmeņu ielā 2, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Aktualizētā

Notiks Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās redakcijas sabiedriskā apspriede

No 2018.gada 10.septembra līdz 8.oktobrim notiks Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-20120.gadam aktualizētās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā institūcijas un Ventspils pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par attīstības programmas aktualizēto redakciju. 2018.gada 2.oktobrī pl.17:00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā Ventspilī, Akmeņu ielā 2, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Aktualizētā pašvaldības

PAZIŅOJUMS PAR JŪRAS TELPISKĀ PLĀNOJUMA LATVIJAS TERITORIĀLAJIEM UN EKSKLUZĪVI EKONOMISKĀS ZONAS ŪDEŅIEM 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod publiskajai apspriešanai “Jūras telpiskā plānojuma Latvijas teritoriālajiem un ekskluzīvi

PAZIŅOJUMS PAR VALSTS ILGTERMIŅA TEMATISKĀ PLĀNOJUMA BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTEI 1. REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk –VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtībā, kāda veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod publiskajai apspriešanai Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1.redakciju un stratēģiskā ietekmes

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU GALĪGĀS REDAKCIJAS

2015. gada 15. jūlija Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē tika prezentētas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu galīgās redakcijas. Pēc Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. – 2030. gadam un Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam izstrādes vadītāja Kaspara Rasas ziņojuma par veiktajiem labojumiem Attīstības padome balsoja PAR Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU AKTUĀLĀS REDAKCIJAS

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 20.punktu, Kurzemes plānošanas reģions 2015.gada 13.maijā iesniedza Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam un attīstības programmu 2015.-2020.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai. Kurzemes plānošanas reģions ir saņēmis pozitīvu atzinumu gan par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, gan

PAZIŅOJUMS PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2020.GADAM PILNVEIDOTO PROJEKTU SABIEDRISKO APSPRIEDI

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1) tika veikta KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu publiskā apspriešana. Saskaņā ar publiskajā apspriešanā saņemtajiem priekšlikumiem, ir pilnveidoti plānošanas dokumentu projekti. Sabiedriskā apspriede par pilnveidotajiem KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam  un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem  notiks 2015. gada