Publiskajai apspriešanai nodota Tukuma novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts

Ar teritorijas plānojuma 1. redakciju iespējams iepazīties: Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija.lv, saite uz dokumentiem: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24086  Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļā, sazinoties ar teritorijas plānotāju Ingu Tramdahu, tālr. +371 25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada

Atkārtota sabiedriskā apspriešana par valsts atbalstu ““Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana”

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2023. gada 23. jūnija regulas Nr.2023/1315, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, un Regulu (ES) 2022/2473, ar kuru, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar zvejas un

Kuldīgas novada dome ir nodevusi publiskajai apspriešanai jaunizveidotā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam precizētos projektus

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti Kuldīgas novada nākotnes redzējums, pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Kuldīgas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam  ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kuldīgas novada pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa

Paziņojums par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumentu nosaukumi: Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 2.redakcija Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcija Plānošanas dokumentu izstrādātājs: SIA “KPMG Baltics”, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, tālrunis: 67038000, e-pasts: kpmg@kpmg.lv, tīmekļvietnes adrese: https://home.kpmg Vides pārskata projekta izstrādātājs: SIA “Enviroprojekts”, adrese:

Paziņojums par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumentu nosaukumi: Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 2.redakcija Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcija Plānošanas dokumentu izstrādātājs: SIA “KPMG Baltics”, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, tālrunis: 67038000, e-pasts: kpmg@kpmg.lv, tīmekļvietnes adrese: https://home.kpmg Vides pārskata projekta izstrādātājs: SIA “Enviroprojekts”, adrese:

Publiskajai apspriešanai nodoti jaunizveidotā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam projekti

  Kuldīgas novada dome ir nodevusi publiskajai apspriešanai jaunizveidotā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam projektus. Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti Kuldīgas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Kuldīgas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam  ir vidēja termiņa teritorijas

Notiek Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana

2021.gada 7.decembrī plkst.14:00 Ventspils Kultūras centrā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, notiks sabiedriskās apspriedes sanāksme ar Ventspils pilsētas un Ventspils novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Sanāksme tiks organizēta klātienē pēc iepriekšējā pieraksta un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 izplatības laikā. Piedalīties sanāksmē būs iespējams arī attālināti, izmantojot ZOOM platformu (saite https://bit.ly/apspriede). Sanāksmē dalībnieki varēs uzdot

23.novembrī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projektam

Šī gada 23.novembrī  plkst. 14.00  aicinām piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projekta publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks tiešsaistē. Tiešsaistes pasākumā ikvienam būs iespēja iepazīties ar Kurzemes plānošanas reģiona izstrādāto Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakciju, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt ar Attīstības programmas izstrādātājiem.

Notiks Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana

Saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības domju 2021.gada 11.novembra lēmumiem, uzsākta šādu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana: Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcija; Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcija Attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami šeit: https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/domes_lemumi/2021_gads/11_11_2021_/?doc=38285 Attīstības plānošanas

Paziņojums par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Tukuma novada pašvaldība ir sagatavojusi Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projektu (turpmāk – Attīstības plānošanas dokumenti). Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Savukārt attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,