Norit Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam un Vides pārskata publiskā apspriešana

Aicinām iepazīties ar pašvaldības darba plānu nākamajiem 7 gadiem un izteikt savu viedokli! Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 18. decembra līdz  2020.gada 28. janvārim, tās laikā tiek organizētas 4 sanāksmes ar iedzīvotājiem – Ugālē, Piltenē, Vārvē, Ventspilī. Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde uzsākta ar 2018. gada 29. novembra Ventspils novada domes lēmumu. Attīstības

Paziņojums par Mērsraga novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Ar Mērsraga novada domes 2019. gada 19. novembra lēmumu Nr. 122 (protokols Nr.17, 8.punkts) “Par Mērsraga novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” tiek uzsākta Mērsraga novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1.redakcijas

Par Aizputes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

Ar Aizputes novada Domes 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.474 (9., 5§) “Par Aizputes novada Attīstības programmas 2019. – 2025.gadam nodošanu publiskai apspriešanai” tiek uzsākta Aizputes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. Aizputes novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir Aizputes novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības

Publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta 5.redakcija

Ar Dundagas novada domes 22.03.2019. sēdes lēmumu Nr. 77 no 08.04.2019. līdz 29.04.2019. publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 5. redakcija un vides pārskats. Ar teritorijas plānojuma 5. redakciju un vides pārskatu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā darba laikā, pašvaldības tīmekļa vietnē un valsts vienotā

Sākusies Grobiņas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam pirmās redakcijas publiskā apspriešana

2018.gada 27.decembrī Grobiņas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (3.§) “Par Grobiņas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc novada uzņēmēji, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī

SĀKUSIES VENTSPILS PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS LĪDZ 2030.GADAM AKTUALIZĒTĀS REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

2018,gada 9.novembrī Ventspils pilsētas dome pieņēmusi lēmumu Nr. 118 (protokols Nr. 19, 2.§) “Par Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizētās redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu. Attīstības plānošanas dokumenta “Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” aktualizācijā iekļauti vairāki priekšlikumi – aktualizēts virsmērķis, rīcības virzienu rādītāji, kas Programmā ir mainīti atbilstoši faktiskai izpildei un

Interaktīvas interneta mājas lapas un mobilās aplikācijas izveide ūdenstūrisma attīstībai

No 2018.gada 10.septembra līdz 8.oktobrim notiks Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-20120.gadam aktualizētās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā institūcijas un Ventspils pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par attīstības programmas aktualizēto redakciju. 2018.gada 2.oktobrī pl.17:00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā Ventspilī, Akmeņu ielā 2, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Aktualizētā

Notiks Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās redakcijas sabiedriskā apspriede

No 2018.gada 10.septembra līdz 8.oktobrim notiks Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-20120.gadam aktualizētās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā institūcijas un Ventspils pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par attīstības programmas aktualizēto redakciju. 2018.gada 2.oktobrī pl.17:00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā Ventspilī, Akmeņu ielā 2, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Aktualizētā pašvaldības

PAZIŅOJUMS PAR JŪRAS TELPISKĀ PLĀNOJUMA LATVIJAS TERITORIĀLAJIEM UN EKSKLUZĪVI EKONOMISKĀS ZONAS ŪDEŅIEM 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod publiskajai apspriešanai “Jūras telpiskā plānojuma Latvijas teritoriālajiem un ekskluzīvi

PAZIŅOJUMS PAR VALSTS ILGTERMIŅA TEMATISKĀ PLĀNOJUMA BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTEI 1. REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk –VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtībā, kāda veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod publiskajai apspriešanai Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1.redakciju un stratēģiskā ietekmes