Kurzemes plānošanas reģions aicina piedalīties darba grupā “Labklājība un sociālie pakalpojumi”

Šī gada 14. jūlijā plkst. 10.30 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros Kuldīgas mākslas namā notiks otrā darba grupa “Labklājība un sociālie pakalpojumi”. Uz pasākumu tiek aicināti sociālās jomas speciālisti no dažādām jomām. Tematiskā darba grupa “Labklājība un sociālie pakalpojumi” ir jau otrā no Kurzemes plānošanas reģiona organizētā darba grupu cikla attīstības

Aicinām piedalīties aptaujā Kurzemes reģiona attīstības plānošanai

Kurzemes plānošanas reģions aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, lai izzinātu galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificētu galvenās problēmas un izaicinājumus. Aptauja, ko iespējams aizpildīt tiešsaistē https://saite.lv/esdaruKurzemi laikā no šī gada 1.jūnija līdz 30.jūnijam, ir nozīmīgs posms Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē. Šī gada sākumā Kurzemes plānošanas reģions uzsāka

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu (2.0)” publiskā apspriešana

Priekules novada pašvaldība ir uzsākusi teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumi (2.0)” publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas ietvaros tiks rīkoti šādi sabiedrības līdzdalības pasākumi: Publiskās apspriešanas sanāksme Norises vieta: Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov. Norises laiks: 2020. gada 7. jūlijā, 19:00 Publiskās apspriešanas sanāksme Norises vieta: Virgas pagasta

Rojā notiks seminārs plānotājiem un darba grupa par kultūras jomu Kurzemes attīstības plānošanai

Šī gada 1.jūlijā Kurzemes plānošanas reģions aicina pašvaldību ekspertus, plānošanas speciālistus un citus interesentus uz pasākumu kopumu Rojas brīvdabas estrādē, kas būs veltīts gan aktualitātēm plānošanas jomā, gan Kultūras jomas aktuālajiem izaicinājumiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas ietvaros. 1.daļa, plkst. 10.00 – 12.30 Seminārs plānotajiem un citiem interesentiem par aktualitātēm attīstības plānošanas jomā no Vides

Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

Pāvilostas novada dome ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu Nr.12 uzsāka Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai

Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas publiskā apspriešana

Priekules novada dome 2019.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr.679 “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”  (protokols Nr. 15, 85.punkts). Sabiedriskā apspriešana norisinās no 2020.gada 10.janvāra līdz 10.februārim, ar teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties portālā Ģeolatvija.lv. Iedzīvotāji un citi interesenti tiek aicināti aktīvi piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs: 30.01.2020.:

Norit Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam un Vides pārskata publiskā apspriešana

Aicinām iepazīties ar pašvaldības darba plānu nākamajiem 7 gadiem un izteikt savu viedokli! Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 18. decembra līdz  2020.gada 28. janvārim, tās laikā tiek organizētas 4 sanāksmes ar iedzīvotājiem – Ugālē, Piltenē, Vārvē, Ventspilī. Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde uzsākta ar 2018. gada 29. novembra Ventspils novada domes lēmumu. Attīstības

Paziņojums par Mērsraga novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Ar Mērsraga novada domes 2019. gada 19. novembra lēmumu Nr. 122 (protokols Nr.17, 8.punkts) “Par Mērsraga novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” tiek uzsākta Mērsraga novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1.redakcijas

Par Aizputes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

Ar Aizputes novada Domes 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.474 (9., 5§) “Par Aizputes novada Attīstības programmas 2019. – 2025.gadam nodošanu publiskai apspriešanai” tiek uzsākta Aizputes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. Aizputes novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir Aizputes novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības

Publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta 5.redakcija

Ar Dundagas novada domes 22.03.2019. sēdes lēmumu Nr. 77 no 08.04.2019. līdz 29.04.2019. publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 5. redakcija un vides pārskats. Ar teritorijas plānojuma 5. redakciju un vides pārskatu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā darba laikā, pašvaldības tīmekļa vietnē un valsts vienotā