Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti Kuldīgas novada nākotnes redzējums, pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Kuldīgas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam  ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kuldīgas novada pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Kā novada attīstības programmas pielikumi publiskajai apspriešanai nodoti arī Kuldīgas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam un Kuldīgas novada tūrisma ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2028. gadam.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 21. novembra līdz 12.decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti var iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentiem:

 • Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē;
 • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā:
  •  https://geolatvija.lv/GEO/TAPIS#DOCUMENT_25712;
  • https://geolatvija.lv/GEO/TAPIS#DOCUMENT_25716
 • Kuldīgas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba laikā:
   • pirmdienās 8.00–18.00;
   • no otrdienas līdz ceturtdienai 8.00–17.00;
   • piektdienās 8.00–16.00.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par attīstības plānošanas dokumentu projektiem iespējams iesniegt līdz 2022. gada 12.decembrim:

Saņemt konsultācijas par sagatavotajiem plānošanas dokumentiem var gan klātienē, gan attālināti (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku un formātu, rakstot e-pastu uz KASPARS.RASA@KULDIGA.LV vai zvanot pa tālr. 27840580 vai 63322234).