Kuldīgas novada dome ir nodevusi publiskajai apspriešanai jaunizveidotā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam projektus.

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti Kuldīgas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Kuldīgas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam  ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kuldīgas novada pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Kā novada attīstības programmas pielikumi publiskajai apspriešanai nodoti arī Kuldīgas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam un Kuldīgas novada tūrisma ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2028. gadam.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 24. novembra līdz 2022. gada 6. janvārim.

Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti var iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentiem:

  1. Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē

KULDĪGAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2022. – 2046. GADAM 

KULDĪGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2028. GADAM

  1. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā:

HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_19245;
HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_19248.

  1. Kuldīgas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba laikā, ievērojot attiecīgajā laika posmā spēkā esošos epidemioloģiskos ierobežojumus:

pirmdienās 8.00–18.00,
no otrdienas līdz ceturtdienai 8.00–17.00,
piektdienās 8.00–16.00.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par attīstības plānošanas dokumentu projektiem iespējams iesniegt līdz 2022. gada 6. janvārim:

  1. Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Skrundas pilsētas vai novada pagastu pārvaldēs to darba laikā, ievērojot attiecīgajā laika posmā spēkā esošos epidemioloģiskos ierobežojumus.
  2. Sūtot pa pastu Kuldīgas novada pašvaldībai, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV 3301 vai Kuldīgas attīstības aģentūrai, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, LV 3301.
  3. Elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: KAA@KULDIGA.LV va KASPARS.RASA@KULDIGA.LV
  4. Izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu:

HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_19245;
HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_19248.

Saņemt konsultācijas par sagatavotajiem plānošanas dokumentiem var gan klātienē, gan attālināti (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku un formātu, rakstot e-pastu uz KASPARS.RASA@KULDIGA.LV).

Publiskās apspriešanas sanāksme, kurā iedzīvotāji un interesenti varēs uzdot interesējošos jautājumus un sniegt atsauksmes par attīstības plānošanas dokumentu projektiem, notiks tiešsaistē 2021. gada 13. decembrī 17.00. Sanāksme norisināsies ZOOM platformā un tiks translēta Kuldīgas kontā facebook.com.

Lai saņemtu piekļuves informāciju ZOOM sanāksmei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu ŠEIT vai rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi KASPARS.RASA@KULDIGA.LV .