Šī gada 23.novembrī  plkst. 14.00  aicinām piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projekta publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks tiešsaistē. Tiešsaistes pasākumā ikvienam būs iespēja iepazīties ar Kurzemes plānošanas reģiona izstrādāto Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakciju, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt ar Attīstības programmas izstrādātājiem. Sanāksmē tiks arī sniegta informācija par Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizēto redakciju, kur aktualizācija bija nepieciešama, lai Attīstības stratēģijā iekļautu jaunveidoto Tukuma novadu, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas iekļāvās Kurzemes plānošanas reģionā. Priekšlikumus turpmākai Kurzemes attīstībai par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projektu un Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizēto redakciju var sniegt sabiedriskās apspriešanas laikā no 2021.gada 10. novembra līdz 10. decembrim.

Pasākuma datums un laiks: 2021.gada 23.novembris plkst. 14.00.

Pieslēgšanās saite:  https://us02web.zoom.us/j/82560185811?pwd=b2lTdURBTUJDYlI4MWxxeTZicW55QT09 (Sanāksmes ID:  825 6018 5811, Parole: 374798)

Kurzemes plānošanas reģiona  Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2.redakcijas publiskās apspriešanas dokumenti pieejami Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un https://geolatvija.lv. Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizētā versija  pieejama www.geolatvija.lv un Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas mājas lapasSabiedrības līdzdalībassadaļāDrukātas dokumentu versijas pieejamas Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Valguma ielā 4a, Rīgā, pēc iepriekšējas pieteikšanās. 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam” ir  vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kurzemes plānošanas reģions jaunajā Attīstības programmā ir izvirzījis kopumā 8 vienlīdz svarīgas prioritātes integrētai Kurzemes reģiona attīstībai: Dinamiskas zināšanas, Izaugsmes ekonomika, Zaļa un droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, Pievilcīga dzīves vide, Sociāla iekļaušana, Kultūras potenciāls un Aktīva sabiedrība kā horizontālā prioritāte. Par prioritātēm un rīcībām Kurzemes plānošanas reģions iepriekš rīkoja plašas diskusijas, kur vairāk nekā 300 dažādu jomu ekspertu gan atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona paveikto prioritāšu noteikšanā Kurzemes turpmākai attīstībai, gan izteica priekšlikumus rīcību virzieniem un rīcībām.

“Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam” 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā, kas norisinājās no šī gada 29.marta līdz 30.aprīlim, kopumā tika saņemti 198 priekšlikumi un ierosinājumi. Tie tika izvērtēti un iestrādāti “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” 2.redakcijā, kurā ietverta pašreizējās situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni (Rīcības plāns) un ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai. “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” 2.redakcija papildināta arī ar informāciju un datiem par jaunveidoto Tukuma novadu, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas un plānošanas reģionu robežu izmaiņām iekļāvās Kurzemes plānošanas reģionā.

Savukārt Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam ir ilgtermiņa plānošanas dokuments ar mērķi –iezīmēt reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus  ilgtermiņā, aktualizējot sasniegto un veicinot turpmāk nepieciešamās izmaiņas. Ilgtspējas koncepts ietver sociālos, ekonomiskos, vides aspektus un pārvaldības nozīmi, veidojot pamatu pozitīvām indivīda un sabiedrības labklājības attīstības izmaiņām ilgtermiņā..

Papildu informācijai:
Telpiskās attīstības plānotājs
Ronalds Veiss,
mob. tālrunis +371 20015076,
e-pasts: ronalds.veiss@kurzemesregions.lv