Kurzemes plānošanas reģions uzsācis izstrādātās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projekta sabiedrisko apspriešanu, kas ilgs no šī gada 10.novembra līdz 10.decembrim. Lai veicinātu kurzemnieku iesaisti jaunās Attīstības programmas izstrādē, šī gada 23. novembrī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 10.novembra līdz 10.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 23.novembrī pl.14.00 tiešsaistē, pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/82560185811?pwd=b2lTdURBTUJDYlI4MWxxeTZicW55QT09 (Sanāksmes ID:  825 6018 5811, Parole: 374798)

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam” ir  vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kurzemes plānošanas reģions jaunajā Attīstības programmā ir izvirzījis kopumā 8 vienlīdz svarīgas prioritātes integrētai Kurzemes reģiona attīstībai: Dinamiskas zināšanas, Izaugsmes ekonomika, Zaļa un droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, Pievilcīga dzīves vide, Sociāla iekļaušana, Kultūras potenciāls un Aktīva sabiedrība kā horizontālā prioritāte. Par prioritātēm un rīcībām Kurzemes plānošanas reģions iepriekš rīkoja plašas diskusijas, kur vairāk nekā 300 dažādu jomu ekspertu gan atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona paveikto prioritāšu noteikšanā Kurzemes turpmākai attīstībai, gan izteica priekšlikumus rīcību virzieniem un rīcībām.

“Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam” 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā, kas norisinājās no šī gada 29.marta līdz 30.aprīlim, kopumā tika saņemti 198 priekšlikumi un ierosinājumi. Tie tika izvērtēti un iestrādāti “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” 2.redakcijā, kurā ietverta pašreizējās situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni (Rīcības plāns) un ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai. “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” 2.redakcija papildināta arī ar informāciju un datiem par jaunveidoto Tukuma novadu, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas un plānošanas reģionu robežu izmaiņām iekļāvās Kurzemes plānošanas reģionā.

 

Kurzemes plānošanas reģiona  Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2.redakcijas publiskās apspriešanas dokumenti:

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 2.redakcija pieejama arī www.geoLatvija.lv

Saite uz KPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakciju geolatvija.lv

Drukātas dokumentu versijas pieejamas: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Valguma ielā 4a, Rīgā, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam 1.redakciju, sabiedriskās apspriešanas gaitu un tās laikā saņemtajiem priekšlikumiem iespējams iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas dokumenti Priekšlikumi un iebildumi par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam 1. redakciju

Papildu informācijai:

Telpiskās attīstības plānotājs
Ronalds Veiss,
mob. tālrunis +371 20015076,
e-pasts: ronalds.veiss@kurzemesregions.lv