2019.gada 20.novembrī

Paziņojums par Mērsraga novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Ar Mērsraga novada domes 2019. gada 19. novembra lēmumu Nr. 122 (protokols Nr.17, 8.punkts) “Par Mērsraga novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” tiek uzsākta Mērsraga novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Mērsraga novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir Mērsraga novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 20. novembra līdz 2019. gada 20. decembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar attīstības programmas un vides pārskata 1. redakcijas materiāliem varēs iepazīties:

 • Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv sadaļā: “Pašvaldības dokumentià Teritorijas plānošana”;
 • Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284., darba laikā, pie sekretāres.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības programmas un vides pārskata 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 20. decembrim.

 • Mērsraga novada pašvaldībā, pie sekretāres;
 • Nosūtot pa pastu uz adresi: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284;
 • Elektroniski, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: mersrags@mersrags.lv
 • Elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Sabiedriskā apspriešana notiks: 2019. gada 5. decembrī plkst.18.00, Mērsraga Tautas nama mazajā zālē (Lielā iela 25, Mērsrags, Mērsraga novads).

Ja Jums ir jautājumi, aicinām vērsties pie sekretāres Madaras Brāles: tel.63235602 vai izpilddirektores Agneses Kreicbergas: tel.26572494.

Rīcības plāns 2019.gada 15.novembrī Esošā situācija 2019.gada 15.novembrī

 

2019.gada 8.augustā

Par Aizputes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

Ar Aizputes novada Domes 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.474 (9., 5§) “Par Aizputes novada Attīstības programmas 2019. – 2025.gadam nodošanu publiskai apspriešanai” tiek uzsākta Aizputes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Aizputes novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir Aizputes novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Aizputes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 12.augusta līdz 2019. gada 11.septembrim. Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar Attīstības programmas projekta redakcijas materiāliem varēs iepazīties:

 • Aizputes novada pašvaldības mājaslapā aizputesnovads.lvsadaļā “Jaunumi”,
 • Aizputes novada pašvaldībā, Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, darba dienās atbilstoši tās darba laikā, 1.stāvā, Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
 • Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagasta pārvaldēs atbilstoši to darba laikam,
 • Aizputes novada bibliotēkās atbilstoši to darba laikam,
 • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) geolatvija.lv.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 11.septembrim:

 • Aizputes novada pašvaldībā, Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, 1.stāvā, Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
 • Nosūtot pa pastu uz adresi: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456,
 • Elektroniski, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@aizputesnovads.lv,
 • Elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Publiskās apspriešanas laikā notiks sabiedriskā apspriede, kurā Attīstības programmas izstrādātājiem SIA “CitizenVoice” un pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus, izteikt viedokļus un priekšlikumus.

Sabiedriskās apspriedes notiks:

 •  gada 27.augustā plkst.18.00 Aizputes kultūras namā, Atmodas ielā 16, Aizputē;
 • gada 28.augustā plkst. 18.00 Kazdangas Kultūras un pieaugušo izglītības centrā, Pils gatvē 2, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā;
 • gada 29.augustā plkst.18.00 Cīravas pagasta pārvaldē, „Gaismas”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā.

Jautājumu gadījumos aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas: projektu vadītājs Gatis Šķietnieks, gatis.skietnieks@aizpute.lv, 63459150.

[row_inner_3] [/row_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″] [/col_inner_3] Attīstības programma 2019-2025 -Esošā situācija