Publiskajai apspriešanai nodota Tukuma novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts

Ar teritorijas plānojuma 1. redakciju iespējams iepazīties:

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.  Pēc 2021. gada 1.jūlija administratīvi teritoriālās novadu reformas Tukuma novada pašvaldība ir viena no pirmajām, kas saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu ir nodevusi sabiedrības publiskajai apspriešanai.

Tukuma novada dome šā gada 30.maijā pieņēma lēmumu “Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (Nr. TND/24/277., prot. Nr. 6, 5. §), ar kuru tiek nodota publiskajai apspriešanai Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakcija un Vides pārskata projekts.

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Prasības attiecināmas uz funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanu un apbūvi. Tas ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kas regulē to, kā atļauts izmantot Tukuma novada teritoriju – nekustamos īpašumus, t.sk. kas ir atļauts, kas aizliegts, kādi nosacījumi jāievēro, lai varētu veikt apbūvi, teritorijas labiekārtojumu vai zemes izmantošanu.

Viens no galvenajiem jaunā Tukuma novada teritorijas plānojuma uzdevumiem ir aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus, kuri bija izstrādāti iepriekšējām, līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošajām administratīvajām teritorijām. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde ir nozīmīga, lai nodrošinātu, ka visa Tukuma novada teritorija tiek pārvaldīta pēc vienādiem principiem un vienotiem teritorijas apbūves noteikumiem.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2024. gada 10. jūnija līdz 2024. gada 15. jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 17. jūnijā plkst. 18.00 Jaunpilī “RAC” telpās, “Jaunkalni”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā;
 • 18. jūnijā plkst. 18.00 Engures Saieta namā, Jūras ielā 114, Engurē, Engures pagastā, Tukuma novadā;
 • 26. jūnijā plkst. 18.00 Slampes Kultūras pilī, Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā;
 • 27. jūnijā plkst. 18.00 Lapmežciema Tautas namā, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā;
 • 2. jūlijā plkst. 18.00 Tukuma novada pašvaldībā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, sanāksmei varēs sekot līdzi arī tiešraidē pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv;
 • 3. jūlijā plkst. 18.00 Kandavas un pagastu apvienības administrācijā, Dārza ielā 6, Kandavā, Tukuma novadā;
 • 4. jūlijā plkst. 18.00 Zemītes Tautas namā, “Cerībās”, Zemītē, Zemītes pagastā, Tukuma novadā;
 • 8. jūlijā plkst. 18.00 tiešsaistes platformā “Zoom”, saite, lai pieslēgtos: https://ej.uz/Tukuma_novada_teritorijas_planojums;
 • 9. jūlijā plkst. 18.00 Smārdes kopienas centrā, Stacijas ielā 1 (Smārdes dzelzceļa stacija), Smārdē, Smārdes pagastā, Tukuma novadā;
 • 11. jūlijā plkst. 18.00 Pūres pagasta pārvaldē, “Vārpās”, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24086;
 • pa pastu (pasta zīmogs līdz 15.07.2024.), adresējot Tukuma novada pašvaldībai, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101;
 • klātienē – Tukuma pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā;
 • sūtot uz e-pastu pasts@tukums.lv, parakstot ar elektronisko parakstu.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildu informāciju par Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu iespējams iegūt Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā (kontaktpersona Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, tālr. 25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv, vai SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītāja Laine Šildere, tālr. +371 29385358, e-pasts: laine.sildere@rp.lv).

Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju iepazīties ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un nepieciešamības gadījumā izteikt savus priekšlikumus!

Informācija pārpublicēta no Tukuma novada pašvaldības mājas lapas: https://www.tukums.lv/lv/jaunums/publiskajai-apspriesanai-nodota-tukuma-novada-teritorijas-planojuma-1redakcija-un-vides-parskata-projekts