2020.gada 1.februārī

Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

Pāvilostas novada dome ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu Nr.12 uzsāka Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm katrā no jomām.

Ar Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas materiāliem un vides pārskatu laika posmā no 2020.gada 31.janvāra līdz 3.martam var iepazīties:

 • Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,
 • Vērgales pagasta pārvaldē, ”Pagastmāja”, Vērgalē, Vērgales pagastā,
 • pašvaldības tīmekļa vietnē pavilosta.lv

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Pāvilostas novada attīstības programmas 1.redakciju un vides pārskatu iespējams iesniegt līdz 2020.gada 5.martam:

 • klātienē – Pāvilostas novada domē un Vērgales pagasta pārvaldē,
 • sūtot pa pastu uz adresi: Pāvilostas novada dome, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV 3466,
 • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: gegere@pavilosta.lv

Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:

 • gada 11.februārī, plkst.15:00, Vērgales kultūras namā, Vērgalē, Vērgales pagastā;
 • gada 11.februārī, plkst.17:30, Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zāle, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

Kontaktpersona: Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītāja, novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere: vizma.gegere@pavilosta.lv, tālr.: 63484561.

 

2020.gada 28.janvārī

Norit Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas publiskā apspriešana 

Priekules novada dome 2019.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr.679 “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”  (protokols Nr. 15, 85.punkts).

Sabiedriskā apspriešana norisinās no 2020.gada 10.janvāra līdz 10.februārim, ar teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties portālā Ģeolatvija.lv.

Iedzīvotāji un citi interesenti tiek aicināti aktīvi piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:

30.01.2020.:

 • plkst. 16.00, Kalētu tautas nams, Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;
 • plkst. 18.00, Gramzdas tautas nams, Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

31.01.2020.:

 • plkst. 15.00, Virgas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;
 • plkst. 17.00, Bunkas kultūras nams, “Bunkas kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov.;
 • plkst. 19.00, Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.

Kontaktpersona: Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, tālr. 63497939, 26101674, e-pasts: una.rzepicka@priekulesnovads.lv