Ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2012.gada 14.novembra lēmumu (sēdes prot.Nr.06/12, 2.§) Kurzemes plānošanas reģions ir uzsācis ilgtermiņa un vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015. – 2020.gadam (turpmāk – dokumenti) izstrādi.

Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina pašvaldību speciālistus, nozaru ekspertus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Kurzemes reģiona attīstības plānošanā, pieteikties dalībai tematiskajos semināros.

Nr.p.k. Tematiskie semināri Norises vieta* un laiks
1. Veselība un sociālie pakalpojumi Saldū, 5.septembrī, plkst. 11:00
2. Vide un resursu efektivitāte Talsos, 11.septembrī, plkst. 14:00
3. Kultūra un radošums, tūrisms un atpazīstamība Kuldīgā, 30.septembrī, plkst. 11:00
4. Transports un mobilitāte Ventspilī, 9.oktobrī, plkst. 11:00
5. Uzņēmējdarbība un pētniecība, izglītība un darba tirgus (Liepājā, 17.oktobrī, plkst. 14:00)
Pārcelts uz 
Liepājā, 06.novembrī, plkst. 13:00
*norises vieta un darba kārtība tiks precizēta ne vēlāk kā nedēļu pirms konkrētā semināra.

APLŪKOJAMĀS TĒMAS TEMATISKAJOS SEMINĀROS>>

Pieteikties dalībai semināros var, izmantojot tiešsaistes formu>>

5.septembra semināram – līdz 2.septembrim;
11.septembra semināram – līdz 8.septembrim;
30.septembra semināram – līdz 24.septembrim;
9.oktobra semināram – līdz 3.oktobrim;
06.novembra semināram – līdz 31.oktobrim.

Tematisko semināru norises plāns:

1. Informācija par KPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un to izstrādes gaitu;
2. Nacionālās politikas uzstādījumi un gaidāmā attīstība konkrētajā jomā;
3. Attīstības tendences, iespējas un resursi konkrētajā jomā;
4. KPR plānošanas dokumentu ievirzes, realizētie un ieplānotie projekti konkrētajā jomā;
5. Grupu darbs – projektu ideju apspriešana un jaunradīšana, pārrunājot sadarbības iespējas, iespējamos finansējuma avotus, iesaistītās puses u.c.

Līdzdarboties iespējams arī iesniedzot savus ieteikumus dokumentu izstrādei elektroniski, sūtot tos  uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv, vai iesniedzot tos Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas birojā (Pulkveža brieža ielā 4-3, Rīgā), Plānošanas nodaļā (Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā) vai KPR ES struktūrfondu informācijas centrā (Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā) līdz 2014. gada 30.septembrim, norādot kontaktinformāciju – vārds, uzvārds, adrese, tālrunis un/ vai e-pasta adrese.

Aktuālā un papildus informācija par dokumentu izstrādi pieejama arī Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļā (Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā), zvanot pa tālruni 63321324, vai elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi pasts@kurzemesregions.lv.

Plašāka informācija par dokumentu izstrādes procesu ir pieejama reģiona mājas lapas sadaļā „Kurzeme 2030”.