Ar Mērsraga novada domes 2019. gada 19. novembra lēmumu Nr. 122 (protokols Nr.17, 8.punkts) “Par Mērsraga novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” tiek uzsākta Mērsraga novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Mērsraga novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir Mērsraga novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 20. novembra līdz 2019. gada 20. decembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar attīstības programmas un vides pārskata 1. redakcijas materiāliem varēs iepazīties:

  • Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv sadaļā: “Pašvaldības dokumentià Teritorijas plānošana”;
  • Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284., darba laikā, pie sekretāres.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības programmas un vides pārskata 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 20. decembrim.

  • Mērsraga novada pašvaldībā, pie sekretāres;
  • Nosūtot pa pastu uz adresi: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284;
  • Elektroniski, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: mersrags@mersrags.lv
  • Elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Sabiedriskā apspriešana notiks: 2019. gada 5. decembrī plkst.18.00, Mērsraga Tautas nama mazajā zālē (Lielā iela 25, Mērsrags, Mērsraga novads).

Ja Jums ir jautājumi, aicinām vērsties pie sekretāres Madaras Brāles: tel.63235602 vai izpilddirektores Agneses Kreicbergas: tel.26572494.

Rīcības plāns 2019.gada 15.novembrī Esošā situācija 2019.gada 15.novembrī