Aicinām iepazīties ar pašvaldības darba plānu nākamajiem 7 gadiem un izteikt savu viedokli! Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 18. decembra līdz  2020.gada 28. janvārim, tās laikā tiek organizētas 4 sanāksmes ar iedzīvotājiem – Ugālē, Piltenē, Vārvē, Ventspilī.

Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde uzsākta ar 2018. gada 29. novembra Ventspils novada domes lēmumu. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 2019. gada sākumā organizēta un vasarā turpināta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, jūnijā rīkotas tematiskās darba grupas ar pašvaldības speciālistu, uzņēmēju, sabiedrības pārstāvju līdzdalību.

Ar 2019. gada 28.novembra Ventspils novada domes lēmumu Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekta redakcija un Vides pārskata projekts nodots publiskajai apspriešanai, kuras termiņš noteikts no 2019. gada 18. decembra līdz 2020. gada 28. janvārim. Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānošanas dokumenta un Vides pārskata redakciju un izteikt viedokli, piedaloties sanāksmēs, vai iesūtot to rakstiski.

Aicinām ņemt dalību publiskās apspriešanas sanāksmēs, kurās piedalīsies dokumenta izstrādātāji un pašvaldības vadība, sev ērtākā laikā un vietā:

  • 01.2020 plkst. 15:00 Ventspils novada pašvaldības administrācijā, Skolas iela 4, Ventspils;
  • 01.2020 plkst. 18:00 Ventavas sabiedriskajā centrā, Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts;
  • 01.2020. plkst. 15:00 Piltenes pilsētas kultūras namā, Maija iela – 8, Piltene,
  • 01.2020. plkst. 18:00 Ugāles pagasta pārvaldē, “Ugāles pagasta nams”, Ugāle, Ugāles pagasts;

Publiskās apspriešanas laikā ar dokumentiem var iepazīties klātienē vai elektroniski:

  • Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē ventspilsnovads.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13677;
  • klātienē pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas iela 4, Ventspils (drukātā veidā);
  • klātienē pagastu pārvaldēs, bibliotēkās (digitālā veidā).

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam projekta redakciju un Vides pārskata projektu iespējams iesniegt līdz 2020. gada 28. janvārim:

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Attīstības programmas izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Gintu Roderti (tālrunis 27870866, e-pasts: ginta.roderte@ventspilsnd.lv).

Aicinām ikvienu iesaistīties Ventspils novada attīstības plānošanā!