Laika posmā no 2014.gada 17.decembra līdz 2015.gada 30.janvārim Kurzemes plānošanas reģions (KPR) ir saņēmis 337 komentārus par sagatavotajiem un publiskajai apspriešanai nodotajiem KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem, ieskaitot sabiedriskajā apspriedē 2015.gada 21.janvārī izteiktos komentārus.

Publiskās apspriešanas laikā savus komentārus par KPR plānošanas dokumentu projektiem ir snieguši: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Liepājas un Ventspils pilsētas pašvaldības, Alsungas, Dundagas, Priekules, Rucavas, Saldus, Talsu un Ventspils novada pašvaldības, Engures novada dome, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”.

Saņemtie komentāri šobrīd tiek izskatīti un izvērtēti, nepieciešamības gadījumā pilnveidojot KPR plānošanas dokumentu projektus. Būtiskākie iebildumi un priekšlikumi ir izskatīti vadības grupas sanāksmē, kas notika š.g. 25.februārī Rīgā.

Kopsavilkums par saņemtajiem sabiedrības iebildumiem un priekšlikumiem tiks publicēts kopā ar pilnveidotajiem KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem.