Šī gada 11. novembrī Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada domes apstiprināja kopīgo vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 1. redakcijas:

 • Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.–2027. gadam;
 • Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam; 
 • Abu plānošanas dokumentu apvienoto Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

Ar attīstības dokumentu saturu iespējams iepazīties Liepājas pašvaldības tīmekļvietnē www.liepaja.lv un Dienvidkurzemes novada oficiālajā tīmekļvietnē www.grobinasnovads.lv .

Drukātā veidā materiālus iespējams saņemt Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, Peldu ielā 5, Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā Zivju ielā 7 un filiālēs.

Saskaņā ar domes lēmumu publiskās apspriešanas termiņš plānošanas dokumentiem ir noteikts no š. g. 19. novembra līdz 20. decembrim. Savukārt par Vides pārskata projektu rakstiskus komentārus un priekšlikumus varēs sniegt līdz 26. decembrim.

Priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • e-pastā attistiba@liepaja.lv;
 • pa pastu adresējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldei, Rožu ielā 6, Liepājā vai rakstiskā veidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas centros.

Kopumā Liepājas un Dienvidkurzemes novada pašvaldībās tiek plānotas astoņas tematiskās publiskās apspriešanas sapulces saskaņā ar Attīstības programmas noteiktajiem rīcības virzieniem:

Liepājas pašvaldības sanāksmes

 • 23. novembrī plkst. 18.00 tēma – Dzīves vide un daba
 • 25. novembrī plkst. 18.00 tēma – Sabiedrības veselība
 • 30. novembrī plkst. 18.00 tēma – Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts
 • 2. decembrī plkst. 18.00 tēma – Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte
 • 7. decembrī plkst. 18.00 tēma – Pārvaldības un pakalpojumu sistēma
 • 9. decembrī plkst. 18.00 tēma – Kultūrvide, tūrisms un sports
 • 14. decembrī plkst. 18.00 tēma – Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība
 • 16. decembrī plkst. 18.00 tēma – Uzņēmējdarbības vide

Dienvidkurzemes novada sanāksmes

·        22. novembrī plkst. 17.30 tēma – Dzīves vide un daba

·        26. novembrī plkst.17.30 tēma – Sabiedrības veselība

·        1. decembrī plkst. 17.30 tēma -Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts

·        3. decembris plkst. 17.30 tēma – Pārvaldības un pakalpojumu sistēma

·        8. decembris plkst. 17.30 tēma – Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte

·        10. decembris plkst. 17.30 tēma – Kultūrvide, tūrisms un sports

·        15. decembris plkst.. 17.30 tēma – Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība

·        17. decembris plkst. 17.30 tēma – Uzņēmējdarbības vide

Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, tikšanās notiks attālināti tiešsaistes formātā. Ikviens interesents var tām sekot līdzi un sniegt savus priekšlikumus rakstiskā veidā Liepājas pilsētas Facebook lapā @liepajalv. Katrā no sanāksmēm tiks veltīta atsevišķa sadaļa Vides pārskatam – kādu ietekmi uz vides stāvokli var radīt rīcības virzienā iecerētās aktivitātes.

Dokumentu īstenošanas termiņš: attīstības programmai 2027. gads, ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2035.gads. Plānošanas dokumentu izstrādi (pilnveidotās redakcijas) plānots pabeigt līdz 2022.gada 31.martam.

Plānošanas dokumentu izstrādātāji:

Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālr. 63 404 750, e-pasts pasts@liepaja.lv 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430, tālr.: 63 490 458; 2 9447641, e-pasts: pasts@dkn.lv

Personu apvienība, ko veido SIA “Konsorts” un SIA “AC Konsultācijas”, adrese: Balasta dambis 70a-1, Rīga, LV-1048, tālrunis: 67 873 810, e-pasts: info@ack.lv

Vides pārskata izstrādātājs:

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”; adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010; tālrunis: 67242411; e-pasts: elle@environment.lv.