2018.gada 27.decembrī Grobiņas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (3.§) “Par Grobiņas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc novada uzņēmēji, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi interesenti tiek aicināti iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm.

Ar Grobiņas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.redakcijas materiāliem laika posmā no 2019.gada 7.janvāra līdz 11.februārim var iepazīties:

 • domes klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 76, Grobiņā;
 • Grobiņas pagasta pārvaldē, Centra ielā 6 – 6, Dubeņos, Grobiņas pagastā;
 • Bārtas pagasta pārvaldē, “Tautas nams”, Bārtā, Bārtas pagastā;
 • Gaviezes pagasta pārvaldē, “Āmuļi”, Gaviezē, Gaviezes pagastā;
 • Medzes pagasta pārvaldē, “Priedes”, Kapsēdē, Medzes pagastā;
 • pašvaldības tīmekļa vietnē www.grobinasnovads.lv sadaļā Attīstības plānošana.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Grobiņas novada Attīstības programmas 1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2019.gada 11.februārim:

 • klātienē Grobiņas novada domē, Lielā ielā 76, Grobiņā un pagastu pārvaldēs: Centra ielā 6 – 6, Dubeņos, Grobiņas pagastā; “Tautas nams”, Bārtā, Bārtas pagastā; “Āmuļi”, Gaviezē, Gaviezes pagastā; “Priedes”, Kapsēdē, Medzes pagastā;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430;
 • elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: attistibasprogramma@grobinasnovads.lv

Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks:

 • 2019.gada 29.janvārī, plkst.17:30 Grobiņas pilsētas bibliotēkā, Skolas ielā 1, Grobiņā;
 • 2019.gada 30.janvārī, plkst.18:00 Bārtas kultūras namā “Tautas nams”, Bārtā, Bārtas pagastā;
 • 2019.gada 31.janvārī, plkst.17:30 Medzes pagasta pārvaldē “Priedes””, Kapsēdē, Medzes pagastā;
 • 2019.gada 31.janvārī, plkst.19:00 Gaviezes kultūras namā “Ritmi”, Gaviezē, Gaviezes pagastā.