Ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 24.marta lēmumu Nr.3.1 tiek apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcija, kurā ietverta pašreizējās situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni (Rīcības plāns) un ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcija pieejama arī www.geoLatvija.lv

Saite uz KPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakciju geolatvija.lv

Drukātas dokumentu versijas pieejamas: Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā.

Priekšlikumus rakstiski var iesniegt: elektroniski uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv vai pa pastu: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048. Priekšlikumus aicinām iesniegt, izmantojot pievienoto veidlapu.

Veidlapa priekšlikumu un iebildumu sniegšanai par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam 1. redakciju

Kontaktinformācija:

Kurzemes plānošanas reģiona telpiskās attīstības plānotājs Ronalds Veiss, tālr. 20015076, e-pasts ronalds.veiss@kurzemesregions.lv.