2018,gada 9.novembrī Ventspils pilsētas dome pieņēmusi lēmumu Nr. 118 (protokols Nr. 19, 2.§) “Par Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizētās redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu.

Attīstības plānošanas dokumenta “Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” aktualizācijā iekļauti vairāki priekšlikumi – aktualizēts virsmērķis, rīcības virzienu rādītāji, kas Programmā ir mainīti atbilstoši faktiskai izpildei un tendencēm, uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātes papildinātas ar atbalstu uzņēmumiem darbinieku piesaistē, t.sk., mājokļu nodrošināšanā un precizētas telpiskās perspektīvas kartes, kas paredzēs iespēju piekrastē attīstīt tūrisma pakalpojumus.

No 2018.gada 14.novembra līdz 12.decembrim notiks Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Stratēģija) aktualizētās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā institūcijas un Ventspils pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus, atsauksmes un ierosinājumus par Stratēģijas aktualizēto redakciju, iesūtot priekšlikumus Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļā e-pastā ekonomika@ventspils.lv vai rakstiskā formā nododot tos klātienē Ekonomikas nodaļā (Jūras iela 36, 64. kabinets, 4. stāvs).

Stratēģijas aktualizētās redakcijas materiāli pieejami Ventspils pilsētas mājas lapā un portālā Ģeolatvija.lv.

Pēc publiskās apspriešanas līdz 2018.gada 28.decembrim tiks sagatavots pārskats par saņemtajiem, atbalstītajiem un neatbalstītajiem priekšlikumiem. Priekšlikumi tiks izvērtēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un institūciju sniegtajiem nosacījumiem. Pārskats būs pieejams arī portāla www.ventspils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.