Saldus novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu “Par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam projekta un Saldus novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 19., 31.§).  Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 11. novembra  līdz 2021. gada 10. decembrim.

Tās laikā interesentiem ir iespēja:

 • iepazīties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem,
 • piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē (tiešsaistes formātā),
 • sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei.

Ar dokumentiem elektroniskā formātā iespējams iepazīties:

Ar dokumentiem klātienē var iepazīties:

 • Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Striķu ielā 3, Saldū;
 • Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Saņemt konsultācijas par sagatavotajiem plānošanas dokumentiem var gan klātienē, gan attālināti (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku un formātu):

 • Avotu ielā 12, Saldū, 304.kabinetā, Attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone (t. 26521488, andersone@saldus.lv)
 • Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Attīstības nodaļas stratēģiskās plānošanas speciāliste Ilze Tomanoviča-Barone (t. 25862670, tomanovica-barone@saldus.lv)

Publiskās apspriešanas sanāksmes, attālinātā formātā izmantojot platformu “Zoom”, notiks 2021. gada 29. novembrī:

 • 10:00 (pieslēgšanās saite pieejama šeit:

https://us02web.zoom.us/j/88667209952?pwd=Q0V4cm5qM21RNDFVV0VOTC9uUXJQUT09

Meeting ID: 886 6720 9952

Passcode: 867407

 • 18:00 (pieslēgšanās saite pieejama šeit:

https://us02web.zoom.us/j/82976658891?pwd=UDF4RTFKdGdCQzFSTzk3OW14Qitidz09

Meeting ID: 829 7665 8891

Passcode: 813828

Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas.  Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 10. decembrim (ieskaitot) kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtot pa pastu uz adresi: Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801;
 • ievietojot pašvaldības pastkastē pie ieejas durvīm kādā no šīm vietām:
  • Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads;
  • Lielcieceres iela 3, Brocēni, Saldus novads;
 • nosūtot elektroniski uz pasts@saldus.lv vai andersone@saldus.lv;
 • iesniegt elektroniski, izmantojot valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu Ģeolatvija.lv (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Iesniedzot priekšlikumu fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons, bet juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese (pielikumā- Priekšlikumu iesniegšanas forma).

Par publiskajai apspriešanai nodotajiem plānošanas dokumentiem:

 • Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Saldus novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Saldus novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.
 • Saldus novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam (Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Par informatīvu materiālu dokumentu izstrādē izmantots Pašreizējās situācijas raksturojums (ar pielikumu “Apvienotā Saldus novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti (2021)”). Dokumentācija par izstrādes procesu apkopota atsevišķā sējumā – Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Kontaktpersona saziņai: Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone, tālr. 26521488, ginta.andersone@saldus.lv

Pielikumi:

Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2038. gadam projekts

Saldus novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam projekta sadaļas:

 1. Stratēģiskā daļa
 2. Rīcības plāns
 3. Investīciju plāns
 4. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība

Informatīvs materiāls – Pašreizējās situācijas raksturojums

Informatīvā materiāla pielikums – Apvienotā Saldus novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem