Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēma lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā, 11.panta 1.punktā un 19.pantā ietvertās normas.

Aktīvi turpinās “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam” izstrāde – izstrādāta esošās situācijas analīze un stratēģiskā daļa, kā arī rīcību virzienu un rīcību sadaļa. Lai darbu turpinātu, februārī aicinām uz vairākām diskusijām par izstrādātajiem rīcību virzieniem un rīcībām.

Pirmā diskusija tiešsaistē 11. februārī plkst.10.00 tika organizēta par rīcībām prioritātēs Dinamiskas zināšanas un Izaugsmes ekonomika.

  • 15. februārī plkst. 13.00 diskusija par rīcībām prioritātē: Pievilcīga dzīves vide un Ilgtspējīga mobilitāte
  • 16. februārī plkst. 10.00 diskusija par rīcībām prioritātē: Zaļa, droša attīstība;

Turpmākās diskusijas iecerētas šādos datumos:

  • 19. februārī plkst. 10.00 diskusija par rīcībām prioritātē: Kultūras potenciāls.
  • 22. februārī plkst. 13.00 diskusija par rīcībām prioritātē: Sociālā iekļaušana.
  • 23. februārī plkst. 10.00 diskusija par prioritāti: Aktīva sabiedrība.

Esošā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma izstrādāta 2015.-2020.gadam un pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Jaunās Attīstības programmas izstrādes pamatā ir 2019.gada 26.novembrī Ministru kabinetā apstiprinātās Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam un Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam.

Jaunās Attīstības programmas 1.redakciju plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai 2021.gada otrajā ceturksnī.

Ja Jums ir arī interese par kādu no nākamajām diskusijām, aicinām par to informēt, rakstot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vēlamo tematisko grupu/-as uz e-pastu: jana.briede@kurzemesregions.lv.

Pasākums tiek organizēts Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 431 “Smart planning” un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros.

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.