Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk –VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtībā, kāda veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod publiskajai apspriešanai Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1.redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu.

Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments līdz 2030.gadam. Tas tiek izstrādāts, lai īstenotu Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011. – 2017.g. noteiktos piekrastes attīstības politikas mērķus un uzdevumus. Tematisko plānojumu izstrādātā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar SIA „Grupa93”.

Tematiskā plānojuma un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 2015. gada 16.oktobra līdz 25.novembrim.

Ar Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojumu Baltijas jūras piekrastei iespējams iepazīties mājaslapā>> 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 2015.gada 27.oktobrī plkst. 11:00 Liepājas pilsētas domē (Liepāja, Rožu iela 6) apspriešanas sanāksmes diskusiju fokusējot   uz Kurzemes dienvidu daļas piekrastes pašvaldību ( Rucavas, Nīca, Liepājas, Grobiņas/Šķēdes) jautājumiem;
  • 2015.gada 28.oktobrī plkst. 11:00 Ventspils bibliotēkā (Ventspils, Akmeņu iela 2) sanāksmes diskusiju fokusējot uz   Kurzemes ziemeļdaļas pašvaldību (Pāvilostas,  Ventspils pilsētas un Ventspils novada, Dundagas/ Kolkas) jautājumiem;
  • 2015.gada 3.novembrī plkst. 11:00 Jūrmalas novada domē (Jūrmala, Jomas iela 1/5);
  • 2015.gada 5.novembrī plkst. 16:00 Saulkrastu novada domē (Saulkrasti, Raiņa iela 8).

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu lūdzam sniegt līdz 2015. gada 25.novembrim elektroniski valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā>> , vai sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV – 1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.Papildus informācija par Piekrastes plānojumu:Mārtiņš Grels (VARAM),+371 29106061, martins.grels@varam.gov.lvSarmīte Lesiņa (Grupa93),+371 29171134, sarmite@grupa93.lv,

Projekts “Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei” tiek izstrādāts Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona plānotāja
Liene Stikāne,
673321324,
liene.stikane@kurzemesregions.lv