Erasmus+ programmas logo

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma

Erasmus + 2021. – 2027. gadam
Projekts “Koučings nākotnes sadarbībai”

Nr:2022-2-LV01-KA122- ADU-000101610

Organizācijas panākumu priekšnoteikums ir efektīvas komandas darbs. Pētījumi liecina, ka komandas sniegums ir atkarīgs no sadarbības spējām, pielāgošanās spējām, atbildības uzņemšanās spējām un uzticēšanās spējām. Pateicoties dažādām koučinga metodēm, ko komanda var attīstīt kopā, atklājot kopīgas vērtības, mērķus un darba veidus, izprotot uzņēmuma vajadzības un identificējoties ar jauniem veidiem, kā veicināt viņu personīgos panākumus un uzņēmuma, kurā viņi strādā, panākumus. Apgūstot jaunas prasmes efektīva komandas darba organizēšanā, sadarbību veidošanā, individuālās un komandas kapacitātes palielināšanai, ļaus apgūt arī prasmes, kā pasargāt sevi no izdegšanas riska, kā nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru un uzturēt emocionālo labbūtību.

Apgūstot apmācību kursu, dalībnieki būs papildinājuši jau esošās zināšanas un apguvuši jaunas prasmes darbam komandā, kas vērsts gan uz individuālu izaugsmi un panākumiem, gan uz uzņēmuma attīstību, veicinot arī reģiona attīstību un vietējās kopienas labklājību. Starptautiska pieredze gan izglītojoties, gan iepazīstot citu tautu kultūru, palielinās katra indivīda entuziasmu un motivāciju jaunu sadarbību veidošanai, efektīvāka komandas darba organizēšanai, veicinot reģiona attīstību plašākā tvērumā, iesaistot dažādu jomu un nozaru pārstāvjus kopēja mērķa īstenošanai, kopēju rezultātu sasniegšanai. Tāpat šī pieredze veicinās dalībnieku emocionālo labbūtību.

Ar šo projektu KPR turpina Eiropas sadarbības un mobilitātes projektus, lai pilnveidotu KPR un reģiona pašvaldību komandas darba efektivitāti, sekmējot darbinieku kompetenču pilnveidi, apgūstot  mācīšanos sadarbībā un veicinot  organizācijas darbības internacionalizāciju, KPR nosūtīs uz mācību kursiem ārvalstīs 17 darbiniekus. Mācības Erasmus + kursos nozīmē vairākus ieguvumus:

  • Tiek pilnveidotas efektīva komandas darba prasmes un stratēģiskas plānošanas prasmes, veicinot starpnozaru sadarbību kopēju attīstības mērķu īstenošanai
  • Tiek apgūtas jaunas prasmes individuālās un komandas kapacitātes palielināšanai un labbūtībai
  • Tiek iepazīti un apgūti ES dalībvalstu savstarpējās sadarbības veidi, paņēmieni
  • Tiek dziļāk izzinātas Eiropas kopējās vērtības
  • Tiek pilnveidotas svešvalodu prasmes un zināšanas par citu tautu kultūru

 Projekta aktivitātes:

  • Uzņemošā partnera uzrunāšana un līguma slēgšana
  • Dalībnieku atlase un sagatavošana mobilitātei
  • Dalībnieku līdzdalība mācību kursos
  • Projekta rezultātu izplatīšana