Lai pārrunātu projekta aktualitātes un tālāko rīcību projekta ieviešanā, 2017.gada 6.decembrī Kuldīgā tikās partneri gan no pašvaldībām, gan Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme”.
Partneru galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem par projekta mērķa grupu pārstāvjiem izstrādāto individuālo atbalsta plānu aktualizēšanu, Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu partnerorganizācijās, kā arī par to sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru nodrošināšanai nav nepieciešams veidot infrastruktūru – piemēram, aprūpi mājās, drošības pogas pakalpojumu, speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, atbalsta grupas un grupu nodarbības. Tāpat tika pārrunāta informatīvo un izglītojošo pasākumu īstenošana, būtiskākās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.313, kā arī citi ar projekta ieviešanu saistītie jautājumi.
Tā kā šī bija pēdējā partneru tikšanās 2017.gadā, tās noslēgumā partneri viens otram uzrakstīja novēlējumus, kuriem piepildīties jaunajā 2018.gadā!