27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniedz apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē.

DI plānā paredzēti risinājumi infrastruktūras uzlabošanai par kopējo indikatīvo summu 7,3 miljoni eiro sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstībai 11 Kurzemes pašvaldībās:  Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās.

Kurzemes reģiona DI plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kura ietvaros noteiktas konkrētas īstenojamās rīcības Kurzemes plānošanas reģionā, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu namos esošajiem bērniem tiktu nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.
Plānu izstrādāja SIA “SAFEGE BALTIJA” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.