Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” LLI – 449

 • Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.

 • Dabas aizsardzības pārvaldes arhīva foto
 • Mērķa grupas:

  • pašvaldības, kas pārvalda un apsaimnieko ezerus vai ūdensobjektus;
  • ministrijas, kas ir atbildīgas par vides aizsardzību, zivju resursiem, rekreāciju un plānošanu;
  • izglītības un pētniecības iestādes;
  • nevalstiskās organizācijas, kuru intereses un darbības joma saistīta ar dabas resursu apsaimniekošanu;
  • vides izglītības un apmācību centri;
  • institūcijas, kas atbildīgas par valsts aizsargājamām dabas teritorijām.
 • Projekta īstenošanas ilgums:

  • 2021.gada 1. marts – 2023.gada 31.maijs
 • Projekta kopējais finansējums:

  • 981 754,99 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 834 491,70 EUR)

Projekta partneri:

Durbes un Usmas ezeriem tiks izstrādāti ezeru ekspluatācijas noteikumi. Tiks pētīts Usmas ezera piesārņojums ar atkritumiem.  Tosmares ezeram tiks izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Plateļu ezeram tiks izstrādāts plāns ūdens kvalitātes uzlabošanai.

Būšenieku, Tosmares un Kirkilai karsta ezeros tiks veikti biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Cieceres, Remtes, Brocēnu, Plateļu un Usmas ezeram iegādāsies niedru pļaušanas aprīkojumu un veiks niedrāju apsaimniekošanu. Lai mazinātu aizaugumu un uzlabotu ekoloģisko situāciju, tiks veikta Dzirnavu dīķa tīrīšana uz Tebras upes Aizputes pilsētā. Širvēna ezerā tiks organizētas divas talkas atkritumu savākšanai. Tosmares un Plateļu ezeram tiks iegādāti un uzstādīti ūdens līmeņa mērītāji gruntsūdens līmeņa svārstību mērīšanai. Cieceres ezerā tiks uzstādīts navigācijas aprīkojums – informācijas stendi, bojas un navigācijas zīmes. Moricsalas dabas rezervātā Usmas ezerā tiks uzstādīta novērošanas kameru sistēma, lai nodrošinātu monitoringu Usmas ezera akvatorijā Moricsalā. Tiks rekonstruētas slūžas Sasmakas ezerā un Dzirnavu dīķī Aizputes pilsētā.

Tiks organizēta izglītojoša kampaņa fosfora izmantošanas ierobežošanai projekta reģionā, izveidojot animētu filmu, lietotni mobilajiem tālruņiem, viedo brošūru un izglītības programmu, kas tiks izplatīta skolām projekta reģionā bērnu izglītošanai. Kurzemē tiks organizēta arī izglītojoša kampaņa par abiniekiem, lai pievērstu sabiedrības uzmanību abinieku izzušanai. Tiks izveidota pārvietojama izstāde par ezeru attīstību un dabas vērtībām, kas tiks izstādīta 8 dažādās vietās. Dabas aizsardzības pārvalde izveidos izglītojošu programmu par ūdensobjektu dzīvajiem organismiem (ietverot sugu noteicējus un datorgrafikas, lai izskaidrotu ezeru veidošanos un attīstību) un Vides izglītības centrā Slīterē, Liepājā un citās vietās piedāvās nodarbības skolēniem, kā arī piedāvās izstrādāto metodoloģiju skolām izmantošanai bioloģijas nodarbībās. Biržu reģionālajā parkā tiks izveidota izglītības istaba ar aprīkojumu, interaktīvu spēli un laboratorijas materiāliem.

Pārrobežu sadarbība dabas resursu apsaimniekošanā nodrošinās informācijas un pieredzes apmaiņu, kā arī vienotu platformu izglītojošām un informējošām aktivitātēm.

Rezultātā uzlabosies ezeru apsaimniekošana un pārvaldība, tiks uzturēta zaļā infrastruktūra un iegādāts aprīkojums.

Izglītojošajās aktivitātēs tiks izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas, tādējādi radot jaunajai paaudzei interesi par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Latvijas – Lietuvas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604