Šā gada 13. jūlijā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar diviem Latvijas un diviem Lietuvas partneriem (Saldus novada pašvaldība, Liepājas pilsētas dome, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs un Klaipēdas pilsētas sociālais dienests) organizēja pirmo projekta uzsākšanas sanāksmi Saldū, kuras laikā tikās projekta darba grupas un vadības grupas pārstāvji no projekta partneru organizācijām. Tikšanās laikā tika izrunātas projekta uzsākšanas aktivitātes, savstarpējā sadarbība un komunikācija, plānotās projekta darbības kopumā un detalizēti izrunātas projekta pirmajā periodā ieviešamās aktivitātes.

Laika posmā līdz šā gada oktobrim paredzētas aktivitātes četrās darbas pakās, menedžmenta ietvaros paredzētas darba grupas tikšanās; ieviešanas jomā paredzēta tīklošanās- pieredzes apmaiņas brauciens starp partneriem; speciālistu kompetences paaugstināšanas apmācības; informatīvi pasākumi sabiedrības izpratnes veicināšanai, kā arī veikta aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu uzlabošanai projekta partneru organizācijās.

 Šajā periodā tiks rīkots projekta atklāšanas pasākums Klaipēdā, kurā notiks plašāka sabiedrības informēšana par šo projektu un tā sasniedzamajiem mērķiem. Projekta komunikācijas aktivitāšu ietvaros, informācija par projektu tiks ievietota projekta partneru mājas lapās un sabiedriskajos medijos.

Nākamajos periodos projekta ietvaros tiks izveidota īsfilma sabiedrības informēšanai, lai veicinātu sabiedriskās domas mainu un veicinātu izpratni par personām ar invaliditāti un personām ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. Prezentāciju var apskatīt pielikumā Nm.1.
Projekta ietvaros tiks veikti infrastruktūras pielāgojumi cilvēkiem ar invaliditāti un redzes traucējumiem, pieejamības uzlabošana un dzīves kvalitātes paaugstināšana.

Projekta ieviešanu atbalsta Eiropas Reģionālais attīstības fonds. Projekta ieviešana paredzēta no 2017.gada 1. maija līdz 2019.gada 30. aprīlim. Projekta kopējās izmaksas sastāda 493 044,31 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 419 087,65 EUR).

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Laura Pakule-Krūče
Tālrunis: 26114020, laura.pakule@kurzemesregions.lv
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

pielikums Nm.1