Informācija par Kurzemes plānošanas reģiona nomātajiem nekustamajiem īpašumiem:

  • Valguma ielā 4A, Rīgā, kopējā platība 175 kv.m., ar SIA “DERUFA” noslēgts telpu nomas līgums līdz 2025. gada 31. decembrim.
  • Striķu ielā 2, Saldus, kopējā platība 58,7 kv.m., ar Saldus novada pašvaldības Saldus pilsētas pārvaldi noslēgts telpu nomas līgums līdz 2029. gada 13. martam.
  • Meldru ielā 1, Liepājā, kopējā platība 18 kv.m., ar SIA “LES TRANS” noslēgts telpu nomas līgums līdz 2024. gada 31. decembrim.
  • Ģerāniju ielā 3, Rīgā, kopējā platība 18 kv.m., ar SIA “KUMA INVEST” noslēgts telpu nomas līgums līdz 2025. gada 31. decembrim.

Vispārēja informācija par īpašumiem

  • Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama www.zemesgramata.lv).
  • Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama www.kadastrs.lv).
  • Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.
  • Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.