Kurzemes plānošanas reģions ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.

 Kurzemes plānošanas reģions ir reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā 2006.gada 15.augustā ar kodu 90002183562 un ir publisko tiesību juridiskā persona, tai ir savs zīmogs ar pilnu reģiona nosaukumu. Reģiona darbu reglamentē Reģionālās attīstības likums un citi spēkā esošie normatīvie akti, KPR nolikums un uz to attiecināms Teritorijas plānošanas likums.

KPR nolikums Simbolika: KPR logo dažādos formātos