Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome (turpmāk – Padome) ir Kurzemes pašvaldību kopīgi ievēlēta institūcija plānošanas reģiona attīstības koordinācijai.

Padomes uzdevums:

Koordinēt Kurzemes pašvaldību sadarbību un sadarbību ar citu plānošanas reģionu pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm, starptautiskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, un citām juridiskām un fiziskām personām Kurzemes reģiona ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības interesēs.

Padomes funkcijas

  • noteikt Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa (10 un vairāk gadu) attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes;
  • nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
  • vadīt un uzraudzīt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu, kā arī nepieciešamo grozījumu izstrādi un ieviešanu;
  • apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu un to grozījumus;
  • nodrošināt Kurzemes pašvaldību sadarbību un Kurzemes plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa un starptautiskajām institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
  • izvērtēt nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna, Vienotā programmdokumenta, u.c. nacionālo un nozaru attīstības programmu atbilstību Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam un neatbilstības gadījumos ierosina grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus vai lemj par grozījumiem Kurzemes reģiona plānošanas dokumentos;
  • noteikt plānošanas reģiona institucionālo struktūru;
  • apstiprināt padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un KPR administrācijas vadītāju.

Padomes sastāvs

Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību 2017.gada 3.augusta, 2017.gada 16.novembra, 2018.gada 5.septembra, 2019.gada 23.janvāra un 13.marta, 2020.gada 22.janvāra kopsapulces lēmumiem attīstības padomē ir ievēlēti 20 Padomes locekļi un 18 aizvietotāji, kā arī ievēlēta Attīstības padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece.

Pastāvīgais loceklis  Aizvietotājs Pašvaldība
Vilnis Vitkovskis Modris Šveiduks

Liepājas pilsētas dome

Jānis Vītoliņš  Igeta Gredzena Ventspils pilsētas dome
Juris Grasmanis  Andris Jankovskis Aizputes novada pašvaldība
Daiga Kalniņa  Grigorijs Rozentāls Alsungas novada dome
Ārijs Sproģis  Vineta Sālava Brocēnu novada pašvaldība
Aldis Felts  Dundagas novada pašvaldība
Ojārs Petrēvics  Andrejs Radzevičs Durbes novada pašvaldība
Aivars Priedols  Aivars Galeckis Grobiņas novada pašvaldība
Inga Bērziņa  Viktors Gotfridsons Kuldīgas novada pašvaldība
Roberts Šiliņš  Gvido Erķis Mērsraga novada dome
Agris Petermanis  Nīcas novada pašvaldība
Uldis Kristapsons  Gints Juriks Pāvilostas novada pašvaldība
Vija Jablonska  Ainars Cīrulis Priekules novada pašvaldība
Eva Kārkliņa  Haralds Valdemārs Rojas novada pašvaldība
Jānis Veits  Daiga Kēdže Rucavas novada pašvaldība
Māris Zusts  Raivis Zīrups Saldus novada pašvaldība
Loreta Robežniece Aldis Zalgauckis Skrundas novada pašvaldība
Dainis Karols  Normunds Tropiņš Talsu novada pašvaldība
Visvaldis Jansons  Oļegs Jurjevs Vaiņodes novada pašvaldība
Aivars Mucenieks  Māris Dadzis Ventspils novada pašvaldība

Inga Bērziņa
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja

Vija Jablonska
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājas vietniece
Priekules novada domes priekšsēdētāja