Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome (turpmāk – Padome) ir Kurzemes pašvaldību kopīgi ievēlēta institūcija plānošanas reģiona attīstības koordinācijai.

Padomes uzdevums:

Koordinēt Kurzemes pašvaldību sadarbību un sadarbību ar citu plānošanas reģionu pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm, starptautiskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, un citām juridiskām un fiziskām personām Kurzemes reģiona ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības interesēs.

Padomes funkcijas

  • noteikt Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa (10 un vairāk gadu) attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes;
  • nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;
  • vadīt un uzraudzīt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu, kā arī nepieciešamo grozījumu izstrādi un ieviešanu;
  • apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu un to grozījumus;
  • nodrošināt Kurzemes pašvaldību sadarbību un Kurzemes plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa un starptautiskajām institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;
  • izvērtēt nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna, Vienotā programmdokumenta, u.c. nacionālo un nozaru attīstības programmu atbilstību Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam un neatbilstības gadījumos ierosina grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus vai lemj par grozījumiem Kurzemes reģiona plānošanas dokumentos;
  • noteikt plānošanas reģiona institucionālo struktūru;
  • apstiprināt padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus un KPR administrācijas vadītāju.

Attīstības padomes sastāvs

Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju 2022.gada 2.decembra kopsapulces lēmumiem, Attīstības padomē ir 8 Padomes locekļi un 8 aizvietotāji, kā arī ievēlēts Attīstības padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.

Māra Zusta foto

Māris Zusts
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

Aivara Priedola foto

Aivars priedols
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pārstāvētā pašvaldība Patstāvīgais loceklis Vietnieks
Kuldīgas novada pašvaldība Inese Astaševska Artis Roberts
Liepājas valstspilsētas pašvaldība Gunārs Ansiņš Salvis Roga
Saldus novada pašvaldība Māris Zusts Raivis Zīrups
Talsu novada pašvaldība Eva Kārkliņa Aldis Pinkens
Tukuma novada pašvaldība Gundars Važa Imants Valers
Ventspils novada pašvaldība Aivars Mucenieks Andis Zariņš
Ventspils valstspilsētas pašvaldība Guntis Blumbergs Aigo Gūtmanis
Dienvidkurzemes novada pašvaldība Aivars Priedols Aivars Galeckis